ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Семінарські заняття в навчальному процесі проводяться для погли-бленого вивчення правових інструментів альтернативного вирішення спорів й опанування його методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення здобувачами ви-щої освіти питань програмного матеріалу. Семінарські заняття мають сприяти розвитку творчої самостійності здобувачів вищої освіти, поглибленню їх інтересу до науки та науко-вих досліджень, вихованню педагогічного такту, розвитку культури мовлення, формуванню навичок і вмінь публічного виступу, участі в дискусії. Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань здобувачів вищої освіти, а й для культування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків. Головна мета семінарських занять – допомогти здобувачам вищої освіти опанувати курс «Правові інструменти альтернативного вирішення спорів». Seminar classes in the educational process are conducted for in-depth study of legal instruments of alternative dispute resolution and mastering its methodological principles. This is a type of educational session in which the teacher organizes a discussion of program material by students of higher education. Seminar classes should contribute to the development of creative independence of students of higher education, deepening their interest in science and scientific research, education of pedagogical tact, development of speech culture, formation of skills and abilities of public speaking, participation in discussion. Seminar classes are an important factor not only for checking the knowledge of higher education seekers, but also for cultivating a high level of knowledge based on correct judgments and conclusions. The main goal of the seminar classes is to help students of higher education master the course "Legal tools of alternative dispute resolution".
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» галузь знань 26 цивільна безпека спеціальність 262 Правоохоронна діяльність Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності (заочна форма навчання). Одеса: ОДУВС, 2022. 46 с.