ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Актуальність теми обґрунтовується тим, що після початку впровадження процесу децентралізації влади перед українськими громадами гостро постало питання надання якісних освітніх послуг та підви- щення ефективності роботи закладів освіти. Органи місцевого самоврядування наділені широким спек- тром повноважень щодо створених ними закладів освіти. Констатується, що поняття надання освіт- ньої послуги потребує свого визначення, оскільки не вироблено загальноприйнятої точки зору на пра- вову сутність зазначеної категорії. Наголошується також на відсутності теоретично обґрунтованого поняття «послуга» як правової категорії та її різно- виду – освітньої послуги. Проаналізовано різні підходи до визначення освітніх послуг. Поняття «надання освітніх послуг» визначено як діяльність суб’єктів господарювання та окремих осіб, що виконується для задоволення потреб людей, стейкголдерів і держави, інших громадян та суб’єктів господарювання з пере- давання протягом певного часу або постійно сукуп- ності знань, умінь і навичок, що визначають певний їх рівень чи ступінь, інших прав, що належать закла- дам освіти, та яка не має матеріальної форми, не залежить від характеру результату, відбувається на платній чи безоплатній основі, що має цінову визначеність. Виділено характерні риси освітніх послуг. Сформульовано класифікацію освітніх послуг за різними підставами. Освітня послуга як вид спе- цифічної діяльності є групою суспільних відносин, що складаються в процесі задоволення потреб учасників освітнього процесу. Суспільні відносини певного виду розглядаються як об'єкт правового регулювання. Від- повідно надання освітньої послуги як виду діяльності є об'єктом правового регулювання, насамперед адмі- ністративного. Водночас освітня послуга – це й нема- теріальне благо, яке є результатом передавання знань, інформації, умінь та навичок надавача послуг споживачеві з метою розвитку інтелектуальних здібностей, формування та розвитку професійних якостей, необхідних для задоволення потреб особи- стості, певної групи осіб чи держави та засвідчених відповідним документом про освіту, який надає право здобуття освіти наступного рівня або ведення про- фесійної діяльності. The relevance of the topic is justified by the fact that after the beginning of the implementation of the process of decentralization of power, the question of providing quality educational services and increasing the efficiency of the work of educational institutions arose before Ukrainian communities. Local self-government bodies have a wide range of powers over the educational institutions created by them. It is established that the concept of providing an educational service requires its own definition, since a generally accepted point of view on the legal essence of the specified category has not been developed. It is also noted the absence of a theoretically grounded concept of "service" as a legal category and its variety - educational service. Different approaches to the definition of educational services are analyzed. The concept of "providing educational services" is defined as the activity of economic entities and individuals, performed to meet the needs of people, employers and the state, other citizens and economic entities by transferring a set of knowledge, skills and abilities that determine their specific level over a certain period of time or permanently or the degree of other rights belonging to educational institutions, which does not have a material form, does not depend on the nature of the result, occurs on a paid or unpaid basis, which has a price determination. Characteristic features of educational services are highlighted. The classification of educational services on different grounds is formulated. Educational service as a type of specific activity is a group of public relations that are formed in the process of meeting the needs of participants in the educational process. Public relations of a certain type are considered an object of legal regulation. Accordingly, the provision of educational services as a type of activity is an object of legal regulation, primarily administrative. At the same time, an educational service is also an intangible good that is the result of the transfer of knowledge, information, skills and services to the consumer with the aim of developing intellectual abilities, forming and developing professional qualities necessary to meet the needs of an individual, a certain group of persons or the state and certified corresponding document. about education, which gives the right to obtain education of the next level or conduct professional activity.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Терлецький, А. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С.254-261.