ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЧИ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: НОВИЙ КРОК У ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Аналіз наведених положень чинного законодавства, на погляд автора, свідчить, що існуючий стан правової регламентації виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, хоча і здається, на перший погляд, достатньо повним, але при ретельному ознайомленні виявляється таким, що потребує вдосконалення з урахуванням міжгалузевих зв’язків, кореляції понять та визначень, особливостей організації і тактики правоохоронної діяльності. Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що насьогодні нагально необхідними є науково виверені підходи до вирішення завдань, які стоять перед правоохоронними органами, та подальші ґрунтовні дослідження в галузі правового забезпечення своєчасного попередження, виявлення і розслідування кримінальних правопорушень, притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, що їх учинили, відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, відновлення порушених прав та інтересів громадян і юридичних осіб. The analysis of the above provisions of the current legislation, in the opinion of the author, shows that the existing state of the legal regulation of the implementation of a special task of uncovering the criminal activity of an organized group or criminal organization, although it seems, at first glance, to be sufficiently complete, but upon careful examination it turns out to be such that it needs improvement taking into account inter-branch connections, correlation of concepts and definitions, peculiarities of the organization and tactics of law enforcement activities. Summarizing what has been said, it should be noted that today scientifically proven approaches to solving the tasks facing law enforcement agencies and further thorough research in the field of legal support for timely prevention, detection and investigation of criminal offenses, bringing to justice the persons who committed, compensation for damage caused by criminal offenses, restoration of violated rights and interests of citizens and legal entities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Албул, С. ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЧИ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: НОВИЙ КРОК У ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.7-9.