Вихідні слідчі ситуації та тактичні завдання початкового етапу розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації траспорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті на підставі аналізу наукових поглядів проводиться аналіз вихідних слідчих ситуацій та узагальнюються підходи до тлумачення тактичних завдань початкового етапу розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Проаналізовано основні тактичні прийоми, операції та рекомендації щодо проведення початкового етапу розслідування у відповідних слідчих ситуаціях. Охарактеризовано та визначено вихідну слідчу ситуацію на початковому етапі розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, наводиться структура криміналістичної характеристики злочину, обґрунтовується, що постановка відповідних тактичних завдань зумовлює цілеспрямовану криміналістичну діяльність при розслідуванні даного виду злочинів. Визначено, найбільш типові слідчі ситуації, характерні для досліджуваної категорії злочинів, які сформульовано на основі вивченої наукової літератури та судово-слідчої практики. Охарактеризовано слідчі версії початкового етапу розслідування для підвищення ефективності правоохоронних органів щодо розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. На підставі проведеного дослідження встановлено, що при розробці методики розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, найбільш доцільним є дослідження типових ситуацій початкового етапу розслідування. Саме вони включають в себе всі обставини, які визначають мету і завдання розслідування на даному етапі та визначають динаміку, структуру та особливості подальшого етапу розслідування. Визначено, що уявлення про типові слідчі ситуації в методиці розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту являють собою взаємозв’язок особливої ситуації обстановки та особи водія, що обумовлене вчиненням дорожньо-транспортної пригоди, а діяльність, пов'язана з розслідуванням злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, має ситуаційно обумовлений характер. Based on the analysis of the scientific views of scientists, the article analyzes the original investigative situations and summarizes the approaches to the interpretation of tactical tasks of the initial stage of the investigation of crimes against road traffic safety and transport operation. The main tactical techniques, operations and recommendations for conducting investigative (search) actions in relevant investigative situations are analyzed. The initial investigative situation at the initial stage of the investigation of crimes against road traffic safety and transport operation is characterized and defined, the structure of the forensic characteristics of the crime is given, it is substantiated that the setting of appropriate tactical tasks determines the purposeful forensic activity in the investigation of this type of crime. The most typical investigative situations, characteristic of the researched category of crimes, which were formulated on the basis of the studied scientific literature and judicial-investigative practice, were determined. Investigative versions of the initial stage of the investigation to improve the effectiveness of law enforcement agencies in the investigation of crimes against road traffic safety and transport operation are characterized. On the basis of the conducted research, it was established that when developing the methodology of investigation of crimes against road traffic safety and operation of transport, the most appropriate is the study of typical situations of the initial stage of the investigation. They include all the circumstances that determine the purpose and task of the investigation at this stage and determine the dynamics, structure and features of the subsequent stage of the investigation. It was determined that the idea of typical investigative situations in the methodology of investigating crimes against road traffic safety and the operation of transport represent the relationship between the special situation of the situation and the driver's personality, which is caused by the commission of a traffic accident, and the activities related to the investigation of crimes against safety traffic and operation of transport, has a situationally determined nature.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Галай, А., Головацький, О. Вихідні слідчі ситуації та тактичні завдання початкового етапу розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації траспорту. Південноукраїнський правничий часопис. № 3. 2023. С. 36-41.