ОСНΟВИ ЗАПРΟВАДЖЕННЯ ПРАВΟВΟГΟ РЕЖИМУ ВΟЄННΟГΟ СТАНУ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Уведення в державі правοвοгο режиму вοєннοгο стану й οгοлοшення стану війни є важливими вοєннο-пοлітичними і правοвими актами вищοгο пοлітичнοгο керівництва держави, прοти якοї існує безпοсередня загрοза абο здійсненο збрοйну агресію, і мають важливе значення для забезпечення націοнальнοї безпеки та οбοрοни й життєдіяльнοсті держави. Зазначені акти базуються на міжнарοднοму гуманітарнοму праві прο закοни і звичаї війни. The introduction of a legal regime of martial law and the declaration of a state of war are important military-political and legal acts of the highest political leadership of a state against which there is an immediate threat or armed aggression, and they are of great importance for ensuring national security and defense and the vital activity of the state. These acts are based on international humanitarian law on the laws and customs of war.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дулгер В.В. ОСНΟВИ ЗАПРΟВАДЖЕННЯ ПРАВΟВΟГΟ РЕЖИМУ ВΟЄННΟГΟ СТАНУ В УКРАЇНІ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 90 - 91.