ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК ВИМОГА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

dc.contributor.authorГорошко, Валентина Валентинівна
dc.contributor.authorHoroshko, Valentyna
dc.date.accessioned2022-08-18T07:24:02Z
dc.date.available2022-08-18T07:24:02Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractМетою дослідження є висвітлення зв’язку прав людини та демократичного державно-правового режиму з інститутом кримінального провадження щодо неповнолітніх. Відзначено, що законодавство багатьох держав містить припис, відповідно до якого права людини належать рівною мірою усім людям незалежно від певних чинників, одним з яких виступає вік. Тобто і дитина, і повнолітня особа мають від природи одні й ті самі права. При цьому йдеться про права усіх дітей, у тому числі й тих, що вчиняють протиправні діяння та, як наслідок, притягаються до криміналь- ної відповідальності. Наголошено, що інститут кримінального про- вадження щодо неповнолітніх має бути предметом перманентної уваги науковців у галузі права. Указано, що до осіб, яких затримали за підозрою у вчиненні злочину і щодо яких вживаються інші про- цесуальні дії в межах притягнення їх до кримінальної відповідальності, засуджених осіб має бути належне ставлення, яке не може принижувати людську гід- ність, бути нелюдським. Відзначено закономірність передбачення суб’єк- том законотворчості у Кримінально-процесуальному кодексі України окремої глави, яка визначає особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. Проаналізовано зв'язок віку, з якого настає кримі- нальна відповідальність, особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх та інституту кримі- нального провадження щодо неповнолітніх. Указано на виокремлення у праві прямої та непря- мої дискримінації, а також позитивних дій. Резюмовано, що для демократичних держав основним завданням є забезпечення прав людини на засадах рівності. Вимога дотримання прав людини органами публічної влади зумовлює і необхідність визнання та забезпечення прав дитини. Однакове ставлення до дітей та осіб, що досягли повноліття, у разі притягнення їх до кримінальної відповідально- сті без достатнього на те обґрунтування станови- тиме непряму дискримінацію. Саме тому у держа- вах із демократичним державно-правовим режимом суб’єкти законодавчої влади закріплюють особли- вості кримінальної відповідальності неповнолітніх, а також особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. The aim of the study is to cover the connection between human rights and the democratic state and legal regime with the institution of criminal proceedings against minors. It is noted that the legislation of a number of states contains a provision according to which human rights apply equally to all people, regardless of certain factors, for example, age. That is, both the child and the adult have the same rights by nature. This concerns the rights of all children, including those who commit illegal acts and are prosecuted as a result. It is emphasized that the institution of criminal proceedings against minors should be the subject of permanent scholars’ attention in the field of law. It is stated that persons detained on suspicion of committing a crime and who are subject to other procedural actions within the framework of bringing them to criminal responsibility, should be treated in a proper manner that cannot humiliate human dignity and be inhuman. The regularity of the provision of a separate chapter in the Criminal Procedure Code of Ukraine determining the features of criminal proceedings against minors by the subject of law-making is noted. The connection between the age from which criminal responsibility arises, the features of minors’ criminal responsibility and the institution of criminal proceedings against minors is analyzed. The separation of direct and indirect discrimination, as well as positive actions, is pointed out. It is concluded that the main task for democracies is to ensure human rights on the basis of equality. The requirement of human rights observance by public authorities determines the need to recognize and ensure the rights of the child. Equal treatment of children and persons of the full age in cases of criminal prosecution without sufficient justification will constitute indirect discrimination. That is why the legislators enshrine the peculiarities of criminal responsibility of minors, as well as the peculiarities of criminal proceedings against minors in states with a democratic state and legal regime.uk_UA
dc.identifier.citationГорошко В.В. ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК ВИМОГА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 257 - 261.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2840
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectдемократичний режим, кримінальна відповідальність, кримінальний процес, непряма дискримінація, права дитини, права людини.uk_UA
dc.subjectdemocratic regime, criminal responsibility, criminal process, indirect discrimination, child’s rights, human rights.uk_UA
dc.titleІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК ВИМОГА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИuk_UA
dc.title.alternativeInstitution of Criminal Proceedings Against Minors as a Requirement of a Democratic Stateuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
47.pdf
Розмір:
199.51 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: