АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ПРОТИДІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

dc.contributor.authorКузьменко, Юлія Василівна
dc.contributor.authorKuzmenko, Yuliia
dc.date.accessioned2022-09-01T07:01:05Z
dc.date.available2022-09-01T07:01:05Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ статті висвітлено адміністративний аспект ді- яльності Національної поліції щодо реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», розкрито шляхи вирішення зазначеної проблеми працівниками поліції. Зокрема, наведено перелік розділів та статей Закону України «Про запо- бігання та протидію домашньому насильству», де ок- реслено механізми та вимоги до поліції щодо втілення даного закону в дію. Сучасне реформування норматив- но-правового простору свідчить про розвиток демокра- тичних цінностей в нашому суспільстві, про здатність захисту своїх громадян від сексуального, фізичного, психологічного та економічного насильства в сім’ї. Автором також підкреслено важливість ролі органів Національної поліції щодо вирішення цієї проблеми в аспекті суспільного резонансу домашнього насиль- ства. Адміністративна діяльність Національної поліції сьогодні суттєво розширена спеціальними заходами, що можуть застосовуватися відносно кривдника як у разі вчинення ним домашнього насильства, так і у разі висловлення погрози його здійснення. Усі ці заходи покликані захищати постраждалих осіб від домаш- нього насильства та попереджувати його. Наведено основний перелік законів, постанов, які регламенту- ють дії працівника поліції у таких випадках. Особли- ву увагу акцентовано на Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства та Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів На- ціональної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника. Зазначається, що бланк заборонного термінового припису має спеціальну вста- новлену форму та серію (дві літери) і номер (шестизна- чний цифровий показник), а у разі його зіпсування він вважається недійсним і підлягає знищенню в уста- новленому порядку. Також подано перелік обов’яз- кових дій патрульних та дільничних офіцерів поліції при виявленні фактів домашнього насильства та у ви- падках, коли воно не було виявлено. The article highlights the administrative aspect of the activities of the National Police in implementing the Law of Ukraine “On Preventing and Countering Domestic Violence”, there are disclosed the ways to solve this problem by police officers. In particular, there were given a list of sections and articles of the Law of Ukraine “On the Prevention and Counteraction of Domestic Violence”, where were identified the mechanisms and requirements for the police to translate this law into force. Modern reform of the legal space speaks of the development of democratic values in our society, of the ability to protect our citizens from sexual, physical, psychological and economic violence in the family. The author also emphasized the importance of the role of the National Police in solving this problem in terms of public dissonance of the problem of domestic violence. The administrative activities of the National Police today are significantly expanded by special measures that can be applied to the offender both in the event of domestic violence or the threat of its implementation. All these measures are designed to protect and prevent victims of domestic violence. There is provided the main list of laws and regulations governing the actions of a police officer in such cases. Particular attention is focused on the Procedure for assessing the risks of committing domestic violence and the Procedure for the issuance by the authorized units of the national police of Ukraine of an urgent prohibition on the offender. It is noted that the form of the forbidden urgent order has a special established form and has a series (two letters) and a number (six-digit digital indicator), and if it is damaged, it is considered invalid and must be destroyed in the prescribed manner. Also there is presented a list of mandatory actions by patrol and district police officers when identifying facts of domestic violence, and in cases where it is not detected.uk_UA
dc.identifier.citationКузьменко Ю.В. Адміністративна діяльність Національної поліції: протидія та запобігання домашньому насильству. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Випуск 2 (27). С. 99 - 102.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2943
dc.publisherОдеса: НУ "ОЮА"uk_UA
dc.subjectдомашнє насильство, запобігання і протидія, Національна поліція, законодавство України, обов’язки поліцейського.uk_UA
dc.subjectdomestic violence, prevention and counteraction, National Police, Ukrainian legislation, police duties.uk_UA
dc.titleАДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ПРОТИДІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУuk_UA
dc.title.alternativeAdministrative activities of the National Police: countering and preventing of the domestic violenceuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Куз_менко_Прикарпатс_кий.pdf
Розмір:
118.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: