ЩОДО ПИТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

dc.contributor.authorЯрмакі, Христофор Петрович
dc.contributor.authorYarmaki, Khrystofor
dc.contributor.authorМузика, С.С.
dc.contributor.authorMuzyka, S.S.
dc.date.accessioned2022-08-15T14:09:55Z
dc.date.available2022-08-15T14:09:55Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСучасний інформаційний стан українського суспіль- ства характеризується значним зростанням ролі інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних технологій, що призводить до активізації інформа- ційних відносин, які виникають у різних сферах жит- тєдіяльності людини, юридичних осіб та держави. На відміну від загальнодоступної інформації кон- фіденційна інформація не призначена для широкого кола осіб. Конфіденційність передбачає віднесення певних відомостей до інформації з обмеженим доступом та має здійснюватися чітко у відповідно- сті та на підставі чинних правових норм. Конфіден- ційна інформація незалежно від того, предметом яких відносин вона виступає, має певну цінність для суб’єкта інформації: держави, фізичної або юридичної особи. Цінність інформації зумовлена її використанням у публічній сфері – для забезпечення державного управління в різних сферах суспільного життя, у приватній сфері – для реалізації та захи- сту прав фізичних та юридичних осіб. В умовах воєнного стану розголошення конфіденційної інфор- мації може завдати істотної шкоди як національ- ним, державним, приватним, так і публічним інтересам. Поліція, здійснюючи свою діяльність, є розпоряд- ником інформації, розповсюдження якої матиме нега- тивні наслідки для різних категорій фізичних осіб, юридичних осіб, інтересів та цілісності держави. Окрім того, працівники поліції, що мають доступ до технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, не повинні незаконно використовувати її у власних цілях та передавати її третім особам, за умови, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів для охорони її конфіденційності. Будь-яка конфіденційна інформація, розголошення якої в умовах воєнного стану може призвести до обі- знаності противника щодо громадян, військовослуж- бовців, поліцейських та інших складників сил оборони, негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням. Підвищена суспільна нeбeзпeка інформації з обме- женим доступом, що міститься в різних джерелах та базах даних Національної поліції України, пoлягaє у тому, що з володіння держави втрачаються відо- мості, що мають конфіденційний характер, які, пoтрaпляючи до іноземних спецслужб і будучи вико- ристаними проти інтересів України, можуть зве- сти нанівець бaгaтoрічну працю державних органів, підприємств, установ та організацій зі ствoрeння новітніх технологій, видів озброєнь, розроблення планів oбoрoни країни в особливий пeріoд тощо. Необхідність захисту прав суб’єктів персональних даних в умовах дії правового режиму воєнного стану вкрай висока. Навіть в умовах бойових дій право на життя, право на повагу до гідності, право на свободу та особисту недоторканність, визначені в Консти- туції України, мають бути дотримані. Україна, яка поступово інтегрується до Європейського Союзу, має відповідне законодавство, спрямоване на створення якісної системи правового захисту персональних даних відповідно до стандартів Європейського Союзу. The modern information state of Ukrainian society is characterized by a significant increase in the role of information, information resources, and information technologies, which leads to the activation of information relations that arise in various spheres of human activity, legal entities, and the state. Unlike publicly available information, confidential information is not intended for a wide range of individuals. Confidentiality involves classifying certain information as information with limited access and must be carried out clearly in accordance with and on the basis of current legal norms. Confidential information, regardless of the subject of the relationship, has a certain value for the subject of the information: the state, an individual or a legal entity. The value of information is determined by its use in the public sphere – to ensure public administration in various spheres of public life, in the private sphere – to implement and protect the rights of individuals and legal entities. In the conditions of martial law, the disclosure of confidential information can cause significant damage to national, state, private, and public interests. The police, carrying out its activities, are the managers of information, the dissemination of which will have negative consequences for various categories of individuals, legal entities, interests and integrity of the state. In addition, police officers who have access to technical, organizational or other commercial information must not illegally use it for their own purposes and transfer it to third parties, provided that this information has commercial value in connection with the fact that it is unknown to third parties and there is no free access to it by other persons on legal grounds, and the owner of the information takes appropriate measures to protect its confidentiality. Any confidential information, the disclosure of which in the conditions of martial law may lead to the enemy's awareness of citizens, military personnel, police and other components of the defense forces, negatively affect the progress of the tasks as assigned. The increased public danger of information with limited access contained in various sources and databases of the National Police of Ukraine by the aggressor is that information of a confidential nature is lost from the possession of the state, which, reaching foreign special services and being used against the interests of Ukraine, can nullify the many years of work of state bodies, enterprises, institutions and organizations on the creation of the latest technologies, types of weapons, the development of plans for the country's defense in a special period, etc. The need to protect the rights of personal data subjects in the conditions of the legal regime of martial law is extremely high. Even in the conditions of hostilities, the right to life, the right to respect for dignity, the right to freedom and personal integrity defined in the Constitution of Ukraine must be respected. Ukraine, which is gradually integrating into the European Union, has relevant legislation aimed at creating a high-quality system of legal protection of personal data, in accordance with the standards of the European Union.uk_UA
dc.identifier.citationЯрмакі Х.П., Музика С.С. ЩОДО ПИТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 194 - 199.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2799
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectінформація, інформація з обмеженим доступом, конфіденційна інформація, пово- дження з інформацією, поліція, режим воєнного стану.uk_UA
dc.subjectinformation, information with limited access. confidential information, information handling, police, martial law.uk_UA
dc.titleЩОДО ПИТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУuk_UA
dc.title.alternativeRegarding the issue of confidential information in the bodies of the National Police of Ukraine during the martial law regimeuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Стаття Ярмакі Х.П., Музика С.С., 1 номер 2022 року.pdf
Розмір:
206.83 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: