ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ МІМІКИ ТА ЖЕСТІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор вважає, що положення щодо невербальної інформації, міміки, жестів, пози займають важливе місце в криміналістиці, перебуваючи на стику теорії методології криміналістики, криміналістичної техніки і тактики, оперують їхнім категоріальним апаратом, сприяють виконанню завдання кримінального провадження, а також забезпеченню ефективного, оперативного, повного розслідування і судового розгляду. Практичне застосування знань невербальної інформації в кримінальному провадженні сприяє комплексному дослідженню інформації в межах кримінального провадження та можливостей її використання в інформаційно-емоційній взаємодії учасників кримінального провадження з метою формування рекомендацій із визначення ефективної загальної стратегії та окремої тактики поведінки учасників кримінального провадження. The author believes that the provisions on non-verbal information, facial expressions, gestures, postures occupy an important place in forensics, being at the junction of the theory of forensic methodology, forensic technique and tactics, operating their categorical apparatus, contribute to the fulfillment of the task of criminal proceedings, as well as ensuring an effective, operative, full investigation and trial. The practical application of knowledge of non-verbal information in criminal proceedings contributes to the comprehensive study of information in the limits of criminal proceedings and the possibilities of its use in informational and emotional interaction of participants in criminal proceedings for the purpose of forming recommendations for determining effective general strategy and individual tactics of behavior of participants in criminal proceedings.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пономаренко Р.Д. ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ МІМІКИ ТА ЖЕСТІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 180-183.