Правознавство. Випускний курс

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ: Університет "Україна"
Анотація
У навчальному посібнику відповідно до навчального курсу підготовки фахівців за напрямом "Право" упорядковано основні проблемні питання базавого та повного курсу навчальних дисциплін, які виносяться на державну атестацію. За основу взято прогресивні напрацювання провідних учених -правників, новітнє вітчизняне законодавство та авторські розробки авторів-упорядників. The textbook, in accordance with the training course for specialists in the field of "Law", regulates the main issues of the basic and complete course of disciplines that are submitted for state certification. It is based on the progressive work of leading legal scholars, the latest domestic legislation and the author's work of authors-compilers.
Опис
Ключові слова
теорія держави та права, предмет, функції, правові ситеми, правові норми, конституційне право, theory of state and law, subject, functions, legal systems, legal norms, constitutional law
Бібліографічний опис
Правознавство. Випускний курс: навчальний посібник / Авт.- упоряд. В.В. Галунько, М.І.Іншин, О.Г. Муравін та ін.; за заг ред. В.І. Олефіра. - К.: Університет "Україна", 2013. - 296с.