Важливість обмежувальних заходів Європейського Союзу та їх значення для забезпечення євроінтеграції та безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В результаті ознайомлення з текстом дисертацій, авторка дійшла висновку, що дисертаційна робота Абдулаєва Руслана Алімовича на тему «Правове регулювання санкцій у праві Європейського Союзу», подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії, є завершеною науковою працею, виконана на високому теоретичному і методологічному рівні й відповідає «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №44 від 12 січня 2022 р. зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України №341 від 21 березня 2022 р., а Абдулаєв Руслан Алімович заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора філософії зі спеціальністю 293 - міжнародне право. As a result of familiarization with the text of the dissertations, the author came to the conclusion that the dissertation work of Abdulayev Ruslan Alimovich on the topic "Legal regulation of sanctions in the law of the European Union", submitted for obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy, is a completed scientific work, performed at a high theoretical and methodological level and corresponds to "Order awarding the degree of Doctor of Philosophy and annulment of the decision of the one-time specialized academic council of the institution of higher education, scientific institution on awarding the degree of Doctor of Philosophy", approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 44 of January 12, 2022, as amended by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 341 of March 21, 2022, and Abdulaev Ruslan Alimovych deserves to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy with specialty 293 - international law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Львова Є.О. Важливість обмежувальних заходів Європейського Союзу та їх значення для забезпечення євроінтеграції та безпеки України :Рецензія на рукопис Абдуллаєва Руслана «Правове регулювання санкцій у праві Європейського Союзу». Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 2. С. 241-243.