ДІЯЛЬНІСТЬ КІБЕРПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
На думку авторів дослідження забезпечення кібербезпеки та здійснення кіберзахисту потребує вжиття сукупності організаційних, правових, технічних та інших заходів, спрямованих на виявлення та захист від кібе- ратак, запобігання кіберінцидентам тощо. Особливу роль при цьому відіграє правове забезпечення діяльності Кіберполіції, пов’язаної із виявленням, розкриттям кіберзлочинів, притягненням до кримі- нальної відповідальності осіб, які їх вчинили. Реформування чинного законодавства України в цьому напрямі, на наше переконання, має здійснюватися з урахуванням кіберзагроз, що вимагає перегляду змісту багатьох правових положень і конструювання правових норм, практичне застосування яких матиме не тільки правозахисне, а й превентивне значення. According to the authors of the study, ensuring cyber security and implementing cyber protection requires taking a set of organizational, legal, technical and other measures aimed at detecting and protecting against cyber attacks, preventing cyber incidents, etc. A special role is played by the legal support of the activities of the Cyber ​​Police, which is related to the detection and disclosure of cybercrimes, and the prosecution of those who committed them. Reforming the current legislation of Ukraine in this direction, in our opinion, should be carried out taking into account cyber threats, which requires the revision of the content of many legal provisions and the construction of legal norms, the practical application of which will have not only human rights protection, but also preventive significance.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крикун В.В., Брусакова О.В. ДІЯЛЬНІСТЬ КІБЕРПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 142 - 143.