РЕФОРМУВАННЯ МІЛІЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Традиційне розуміння міліції як силової структури державної влади від початку не передбачає можливості переда- чі частини владних послуг громадянам і недержавним юридичним особам, оскільки це потенційно небезпечно з огля- ду на можливість виникнення корупції та децентралізації влади. Саме тому європейські країни поступово трансфор- мували силову функцію поліції в сервісну, задекларувавши надання послуг населенню як одне з пріоритетних завдань останньої в сучасному суспільстві. При цьому вважається неприпустимим змішування обслуговуючої функції з вико- нанням поліцією обов’язкових адміністративних завдань – безкоштовного консультування населення, видачі паспор- тів і посвідчень водія, охорони об’єктів тощо. Силовий стиль, на противагу сервісному, заважає міліції стати дійсно відкритою у своїй роботі для громадського контролю, що значно підвищує ризик виникнення серед працівників кору- пції та неетичної поведінки. Сьогодні діяльність працівників міліції України, хоча й зазнала реформаційних змін, од- нак залишається в межах традиційного силового підходу, орієнтованого на боротьбу зі злочинністю, як на основний вид правоохоронної діяльності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Овакімян, М. РЕФОРМУВАННЯ МІЛІЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.102-103.