Адміністративно-правові засоби забезпечення ґендерної квоти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано можливості використання державними органами України адміністративних ресурсів із метою забезпечення дотримання політичними партіями гендерної квоти. Висвітлено міжнародний досвід забезпечення паритетного представництва чоловіків і жінок у парламентах. На основі позитивної міжнародної практики визначено можливості забезпечення гендерної квоти в Україні. Запропоновані механізми впливу на політичні партії з метою дотримання ними рівного представництва жінок і чоловіків у виборчих списках кандидатів у депутати. Надані конкретні пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства, що мають на меті змогу застосувати санкції до тих політичних партій, які не дотримуються ґендерної квоти. В статье проанализированы возможности использования государственными органами Украины административных ресурсов с целью обеспечения соблюдения политическими партиями гендерной квоты. Освещены международный опыт обеспечения паритетного представительства мужчин и женщин в парламентах. На основе положительной международной практики определены возможности обеспечения гендерного квоты в Украине. Предложенные механизмы влияния на политические партии с целью соблюдения ими равного представительства женщин и мужчин в избирательных списках кандидатов в депутаты. Даны конкретные предложения по внесению изменений в действующее законодательство, которые имеют целью возможность применить санкции к тем политическим партиям, которые не соблюдают гендерной квоты. ln the article the research is using the administrative resources bу state authorities of Ukraine to ensure compliance gender quotas bу political parties. The international experience of ensuring equal representation of men and women in parliaments is analуzed. The possibilities of providing a gender quota in Ukraine are determined on the basis of positive international practice. Mechanisms of influence on political parties were proposed in order to ensure equal representation of women and men in the lists of candidates. Concrete proposals are made to amend the current legislation in order to punish those political parties that do not adhere to gender quotas.
Опис
Ключові слова
гендерна квота, гендерний баланс, жінки, політика, санкції, політична партія., гендерная квота, гендерный баланс, женщины, политика, санкции, политическая партия., gender quotas, gender balance, women, politics, sanctions, political partу.
Бібліографічний опис
Берендєєва А.І. Адміністративно-правові засоби забезпечення ґендерної квоти / А.І. Берендєєва // Национальный юридический журнал: Теория и практика. - 2019. - С. 60 - 64.