Новітні напрями реформування кримінального процесуального законодавства країн Європейського Союзу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Стаття присвячена аналізу законодавства Європейського Союзу. Кримінальне проце- суальне законодавство ЄС зазнає перманентного розвитку та еволюціонує разом із роз- витком суспільних відносин. Йдеться про максимальне закріплення та забезпечення прав учасників кримінального провадження, економічну та правову інтеграцію держав-членів ЄС, яка виявляється, зокрема, у спрощенні процедур поліцейського та судового співро- бітництва, трансформацію форм міжнародного співробітництва, яка поєднується з бурх- ливим науково-технічним прогресом, боротьбою з організованою злочинністю та забез- печенням безпеки у межах ЄС. Визначено основні тенденції розвитку європейського законодавства. Серед основних тенденцій визначено: гармонізацію, спрощення надмір- ного формалізму, впровадження інформаційних технологій, запровадження безпекового середовища, встановлення мінімальних вимог до національного законодавства. Серед яскравих прикладів спрощення формалізму є запровадження європейського ордера. Створення безпекового середовища спрямоване на боротьбу з організованою злочинні- стю, відмивання коштів та інше, в тому числі й боротьбу з кіберзлочинами. Впровадження інформаційних технологій характеризується запровадженням Е-Кодексу (електронне правосуддя завдяки онлайн-обміну даними). Гармонізація являє собою тісну взаємодію національних законодавств країн-членів ЄС, підставою чого стала боротьба з транснаціо- нальною злочинністю. Кримінальне процесуальне законодавство ЄС еволюціонує разом із розвитком громадянського суспільства. Максимальне закріплення та забезпечення прав учасників кримінального провадження, економічна та правова інтеграція держав-членів, яка поєднується з бурхливим науково-технічним прогресом, боротьбою з організованою злочинністю та забезпеченням безпеки у межах ЄС, усе це вимальовує певні еволюційні вектори розвитку кримінального процесуального законодавства ЄС. Усвідомлення зазна- чених тенденцій і їх відображення в національній законотворчій стратегії надасть нашій країні гандикап на шляху до вступу в Європейський Союз та в рази полегшить інтегра- цію нашого законодавства до законодавства Європейського Союзу. The article is devoted to the analysis of the legislation of the European Union. Criminal procedural legislation of the EU undergoes permanent development and evolves along with the development of social relations. It is about the maximum consolidation and protection of the rights of participants in criminal proceedings, the economic and legal integration of EU member states, which manifests itself, in particular, in the simplification of police and judicial cooperation procedures, the transformation of forms of international cooperation, which is combined with rapid scientific and technical progress, the fight against organized crime and security within the EU. The main trends in the development of European legislation have been determined. Among the main trends are identified: harmonization, simplification of excessive formalism, introduction of information technologies, introduction of a secure environment, establishment of minimum requirements for national legislation. Among the vivid examples of simplification of formalism is the introduction of the European warrant. The creation of a secure environment is aimed at combating organized crime, money laundering, etc., including combating cybercrime. The implementation of information technologies is characterized by the introduction of the E-Codex (electronic justice thanks to online data exchange). Harmonization represents a close interaction of the national legislation of the EU member states, the basis of which was the fight against transnational crime. EU criminal procedural legislation evolves along with the development of civil society. The maximum consolidation and protection of the rights of participants in criminal proceedings, the economic and legal integration of member states, which is combined with rapid scientific and technical progress, the fight against organized crime and ensuring security within the EU, all this outlines certain evolutionary vectors of the development of EU criminal procedural legislation. Awareness of these trends and their reflection in the national legislative strategy will give our country a handicap on the way to joining the European Union, and many times will facilitate the integration of our legislation into the legislation of the European Union.
Опис
Ключові слова
європейське законодавство, реформування, тенденції, гармоніза- ція, інформаційні технології, безпекове середовище., European legislation, reforms, trends, harmonization, information technologies, safe environment.
Бібліографічний опис
Крикун В.В., Братель С.Г. Новітні напрями реформування кримінального процесуального законодавства країн Європейського Союзу. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. - Вип.27. - Одеса: ОДУВС, 2022. – 261 с. С. 75-82.