ПОШУК НОВИХ СТАНДАРТІВ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ МАЙБУТНІМИ ПРАВООХОРОНЦЯМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У статті висвітлені основні підходи до пошуку нових стандартів у вирішенні про- блем системи безпеки майбутніми правоохоронцями. Визначено, що у сучасному світі відбуваються зміни геополітичного простору, між державами змінюються сфери впливу, з’являються нові амбітні лідери, які ігнорують не тільки внутрішнє законо- давство, а і норми міжнародного права, відбуваються військові конфлікти, що станов- лять загрозу безпеці всьому людству та порушують право на безпеку, що є базовим, фундаментальним для всієї системи прав. В Україні здебільшого використовується застаріла техніка, відсутня єдина інформаційна система для прикордонників, вій- ськових, служби безпеки, поліцейських тощо, наявний також корупційний складник на найвищих рівнях влади, застарілі стандарти. Крім того, є проблема довіри до сило- вих структур, до завдань яких віднесено забезпечення зовнішньої і внутрішньої без- пеки. Тому передусім необхідно адаптувати національне законодавство національної безпеки до правових стандартів країн – членів Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору та інформаційну інтеграцію починати з молоді, змі- нюючи ментальність людей, запроваджуючи нові стандарти Європи в Україні. З ура- хуванням державної та регіональної політики заклад вищої освіти має надати май- бутнім фахівцям-правоохоронцям вміння застосовувати заходи щодо забезпечення публічної безпеки. При цьому необхідно враховувати міжнародний досвід, особливо досвід НАТО. Тому особливу увагу слід приділяти практичним завданням, де відпра- цьовувати нестандартні ситуації з урахуванням криміналістичних методів і засобів, знання яких дозволить передусім оперативним підрозділам, слідчим, дізнавачам чітко, оперативно орієнтуватися на місцях, приймати неординарні, але в межах чин- ного законодавства рішення. The article highlights the main directions for finding new standards in solving security problems by future law enforcement officers. It is determined that in the modern world there are changes in the geopolitical space, spheres of influence between states change, new ambitious leaders appear who ignore not only domestic law but also international law, military conflicts occur, which threaten the security of all mankind and violate the law. security, which is basic, fundamental to the whole system of rights. Ukraine mainly uses obsolete equipment, there is no single information system for border guards, the military, security services, police, etc., there is a corruption component at the highest levels of government, outdated standards. In addition, there is a problem of trust between law enforcement agencies, whose tasks include ensuring external and internal security. Therefore, first of all, it is necessary to adapt the national legislation of national security to the legal standards of the European Union and the North Atlantic Treaty Organization and information integration to start with young people, changing people’s mentality by introducing new European standards in Ukraine. In line with national and regional policies, higher education should provide skills to future law enforcement professionals in the ability to apply public security measures, taking into account international experience, especially NATO. Therefore, special attention should be paid to practical tasks where to work out nonstandard situations, taking into account forensic methods and tools, knowledge of which will allow first of all, operational units, investigators, investigators to clearly, promptly navigate on the ground, make extraordinary decisions.
Опис
Ключові слова
безпека, військові конфлікти, правоохоронні органи, правоохо- ронці, національна поліція., security, military conflicts, law enforcement agencies, law enforcement officers, national police.
Бібліографічний опис
Галунько В.М. ПОШУК НОВИХ СТАНДАРТІВ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ МАЙБУТНІМИ ПРАВООХОРОНЦЯМИ. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2020. Вип. 14. С. 179 - 182.