Інститут понятих в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: практика застосування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті переосмислюються звичні явища на предмет їх доцільності та відповідності суспільному запиту. Зокрема, поставлено під сумнів доцільність участі понятих у процесуальних діях при адміністративній діяльності органів поліції та відповідність інституту понятих меті його запровадження в сучасних умовах. Ставиться під сумнів ефективність забезпечення принципу достовірності доказів саме шляхом залучення понятих. Наведено практичні негативні процесуальні аспекти залучення понятого. Запропоновано розглянути можливість законодавчої заміни фіксації доказів шляхом залучення понятого більш дієвим механізмом – фіксацією технічними засобами. Наведена думка, що заміна інституту понятих фіксацією доказів технічними засобами не лише дасть змогу уникнути колізій, але й буде підґрунтям підвищення довіри до поліції. Зауважено, що дії вповноваженої особи органів внутрішніх справ за таких законодавчих підходів набудуть процесуальної поваги та підвищать рівень персональної відповідальності. Натомість у разі застосування фіксації технічними засобами механізми контролю за збереженням законності та їх ефективність суттєво збільшаться. Наголошено, що саме довіра населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції, тому більш активне застосування фіксації процесуальних дій технічними засобами сприятиме підвищенню рівня довіри до населення. Запропоновано законодавчо презюмувати законність дій працівника поліції, що передбачає явище, коли офіційне слово, рішення та свідчення вповноваженої особи органів внутрішніх справ набувають процесуальної поваги. Саме таке ставлення суспільства до працівника поліції своєю чергою зобов’яже останнього діяти законно та вчиняти гідно. The article rethinks the usual phenomena in terms of their feasibility and relevance to public demand. In particular, created under the sum of expediency of participation of participants of concepts in the process of activity at administrative activity of police bodies and answers of institute of the understood methods of its introduction in modern conditions. Become under the sum of efficiency of maintenance of principles of reliability of indicators, thanks to the decision of concepts. Practical negative procedural aspects in involving the concept are given. It is proposed to reconsider access to the legislative replacement of the replacement of the fixation of indicators by solving the concept of a more effective mechanism – fixation by technical means. The above opinion, which indicates the institute of experts on the fixation of indicators by technical means, does not allow to avoid the wheels, but while increasing confidence in the police. It is noted that the action of an influential person of the internal affairs bodies, according to such legislative approaches, will acquire a procedural increase and increase the level of personal responsibility. Finding, when using fixations by technical means, mechanisms to control the preservation of legality and their effectiveness to increase significantly. It is emphasized that the population’s trust in the police is the main arterial assessment of the effectiveness of police bodies and units, especially the active use of fixations of procedural actions by technical means to increase confidence in the population. Proposed by the legislation, the legality of the actions of a police officer is presented, which provides for the appearance when the official word, decision and notification of the influential person of the internal affairs bodies provide for a procedural check. Similarly, the restoration of society to the police officer, in turn, is linked to other actions of the law and teachers with dignity.
У статті переосмислюються звичні явища на предмет їх доцільності та відповідності суспільному запиту. Зокрема, поставлено під сумнів доцільність участі понятих у процесуальних діях при адміністративній діяльності органів поліції та відповідність інституту понятих меті його запровадження в сучасних умовах. Ставиться під сумнів ефективність забезпечення принципу достовірності доказів саме шляхом залучення понятих. Наведено практичні негативні процесуальні аспекти залучення понятого. Запропоновано розглянути можливість законодавчої заміни фіксації доказів шляхом залучення понятого більш дієвим механізмом – фіксацією технічними засобами. Наведена думка, що заміна інституту понятих фіксацією доказів технічними засобами не лише дасть змогу уникнути колізій, але й буде підґрунтям підвищення довіри до поліції. Зауважено, що дії вповноваженої особи органів внутрішніх справ за таких законодавчих підходів набудуть процесуальної поваги та підвищать рівень персональної відповідальності. Натомість у разі застосування фіксації технічними засобами механізми контролю за збереженням законності та їх ефективність суттєво збільшаться. Наголошено, що саме довіра населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції, тому більш активне застосування фіксації процесуальних дій технічними засобами сприятиме підвищенню рівня довіри до населення. Запропоновано законодавчо презюмувати законність дій працівника поліції, що передбачає явище, коли офіційне слово, рішення та свідчення вповноваженої особи органів внутрішніх справ набувають процесуальної поваги. Саме таке ставлення суспільства до працівника поліції своєю чергою зобов’яже останнього діяти законно та вчиняти гідно. The article rethinks the usual phenomena in terms of their feasibility and relevance to public demand. In particular, created under the sum of expediency of participation of participants of concepts in the process of activity at administrative activity of police bodies and answers of institute of the understood methods of its introduction in modern conditions. Become under the sum of efficiency of maintenance of principles of reliability of indicators, thanks to the decision of concepts. Practical negative procedural aspects in involving the concept are given. It is proposed to reconsider access to the legislative replacement of the replacement of the fixation of indicators by solving the concept of a more effective mechanism – fixation by technical means. The above opinion, which indicates the institute of experts on the fixation of indicators by technical means, does not allow to avoid the wheels, but while increasing confidence in the police. It is noted that the action of an influential person of the internal affairs bodies, according to such legislative approaches, will acquire a procedural increase and increase the level of personal responsibility. Finding, when using fixations by technical means, mechanisms to control the preservation of legality and their effectiveness to increase significantly. It is emphasized that the population’s trust in the police is the main arterial assessment of the effectiveness of police bodies and units, especially the active use of fixations of procedural actions by technical means to increase confidence in the population. Proposed by the legislation, the legality of the actions of a police officer is presented, which provides for the appearance when the official word, decision and notification of the influential person of the internal affairs bodies provide for a procedural check. Similarly, the restoration of society to the police officer, in turn, is linked to other actions of the law and teachers with dignity.
Опис
Ключові слова
адміністративні правопорушення, адміністративна юрисдикція, інститут понятих, правовий інститут, понятий, провадження у справі, процесуальний статус, понятий., адміністративні правопорушення, адміністративна юрисдикція, інститут понятих, правовий інститут, понятий, провадження у справі, процесуальний статус, понятий., administrative offenses, administrative jurisdiction, institute of witnesses, legal institute, concepts, proceedings, procedural status, concepts., administrative offenses, administrative jurisdiction, institute of witnesses, legal institute, concepts, proceedings, procedural status, concepts.
Бібліографічний опис
Любчик В.Б., Забуранний М.В. Інститут понятих в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: практика застосування // Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 1. С. 151 - 155.