Загальні підходи щодо отримання інформації під час кримінального аналізу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Одним із пріоритетних завдань для органів та підрозділів Національної поліції є перебудова моделі її діяльності з урахуванням сучасних провідних тактик і стратегій, розроблених та успішно запроваджених у правоохоронну діяльність США, Канади, Великої Британії, країн Європейського Союзу. На сьогодні кримінальні аналітики мають у своєму розпорядженні певні інформаційні ресурси, відомості з яких потрібно використовувати під час підготовки аналітичних продуктів. Крім цього, підрозділи інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України здійснюють формування, супроводження та використання у службовій діяльності інформаційних ресурсів (обліки), держателем (власником) яких є Міністерство внутрішніх справ України. Специфічна категорія технічних і людських ресурсів, джерела інформації і методи їх збору - все це відрізняє OSINT від інших видів розвідки. One of the priority tasks for the bodies and divisions of the National Police is the restructuring of the model of its activity taking into account the modern leading tactics and strategies developed and successfully implemented in the law enforcement activities of the USA, Canada, Great Britain, and the countries of the European Union. Today, criminal analysts have at their disposal certain information resources, information from which must be used during the preparation of analytical products. In addition, the units of information and analytical support of the National Police of Ukraine carry out the formation, support and use in official activities of information resources (accounts), the holder (owner) of which is the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. A specific category of technical and human resources, sources of information and methods of their collection - all this distinguishes OSINT from other types of intelligence.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Форос, Г. Загальні підходи щодо отримання інформації під час кримінального аналізу. Імплементація ILP моделі в Україні: матеріали круглого столу, м. Одеса, 15 березня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. – 133 с. С.108-112.