АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ (СПОРЯДЖЕННЯ) ПАТРОНІВ «ТРАВМАТИЧНОЇ ДІЇ» КАЛІБРУ 9 ММ Р.А. У ПРОЦЕСІ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Основною метою цієї публікації є аналіз проблемних питань, пов’язаних із визна- ченням способу виготовлення такого специфічного виду унітарних патронів, як патрони «травматичної дії» калібру 9 мм Р.А., що виникають у практичній діяльно- сті судових експертів-балістів у реаліях чинних в Україні методик проведення дослі- джень та за наявної бази інформаційно-довідкових джерел. У статі авторами розглянуто зміст базового поняття «виготовлення патронів», розро- бленого за часів промислової революції ХХ століття і закріпленого в основоположних наукових криміналістичних та технічних працях того часу, а також проаналізовано стан чинних в Україні методичних рекомендацій та підзаконних нормативно-пра- вових актів, що регулюють це питання. Спираючись на досвід практичної діяльності вітчизняних експертів-балістів, проаналізовано ключові критерії, за якими на прак- тиці визначається спосіб виготовлення унітарних патронів різних типів та видів. Спи- раючись на зазначений аналіз із використанням практичних прикладів, ми довели неможливість об’єктивного визначення способу виготовлення патронів «травматич- ної дії» калібру 9 мм Р.А. у процесі проведення судово-балістичних досліджень, що створює реальну проблему як для експертних установ України, так і для органів досу- дового розслідування. Задля вирішення цієї проблеми автори звертаються до поглядів експертів-кри- міналістів з інших розвинених країн та розглядають їх підхід до вирішення цього питання шляхом визначення способу не «виготовлення», а «спорядження» патронів. У дослідженні розглянуто поняття «спорядження патронів», його співвідношення з поняттям «виготовлення», а також його об’єктивну та суб’єктивну сторони. Як наслі- док, автори, спираючись на власний досвід експертної і слідчої діяльності та з ураху- ванням сучасного стану речей у нашій країні, запропонували актуальне визначення поняття «спорядження патронів» і обґрунтували необхідність його використання як кваліфікувальної ознаки під час вирішення питання про притягнення винних осіб за здійснення відповідної незаконної діяльності. The main aim of the article is the analysis of the problems list, which are connected with the question of method of production cartridges of “not lethal action” caliber 9 mm P.A., which appears in practical work of forensic ballistic experts, linked with the actual norms in methodics of forensic researches and available information and reference sources base. In the article text, authors studied the meaning of baseconcept and meaning of “production of cartridges”, which is presented in the text of basic scientific forensic works and technical scientific works, which was evented in the middle of XX century, during the industrial revolution. The authors propose the results of analysis of the norms of modern Ukrainian regulatory legal acts and methods of forensic researches related with the find of method of cartridges production. Authors propose the list of main criteria of defining, during the forensic researches, the method, different types of cartridges were produced, with and conducts them with the huge experience of forensic experts practical work. Using the results of deep analysis of listed circumstances, huge amount of experience and norms of regulatory legal acts, authors proves that the method of producing the cartridges of “non-lethal action” сaliber 9 mm P.A. сan not be сlearly defined during the forensic researches. Listed objectives are a real problems for the pre-trial investigation bodies and state forensic research departments. To find the way of solving this problem, authors propose to study the experience of forensic experts from other developed counties, who provides to research the method of cartridges loading, not producing. In the text of this article are studied the meaning of “cartridges production” and “cartridges loading”, cleared the difference between those meanings, and explained their subjective side and objective side. Us the result of the research, authors, using the experience of forensic experts practical work, propose the actual for Ukraine, meaning of cartridges loading and explained that it`s necessary to use this objective, as a qualifier for finding out persons guild in this un legal action.
Опис
Ключові слова
патрони «травматичної дії», виготовлення патронів, спорядження патронів, критерії визначення., cartriges of “not lethal action”, cartridges producing, cartridges loading, criteria.
Бібліографічний опис
Погорелов Д.О., Янковий М.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ (СПОРЯДЖЕННЯ) ПАТРОНІВ «ТРАВМАТИЧНОЇ ДІЇ» КАЛІБРУ 9 ММ Р.А. У ПРОЦЕСІ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Юридичний бюлетень. 2020. Випуск 17. С. 332 - 340.