СПІВВІДНОШЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Івано-Франківськ: Редакційновидавничий відділ ЗВО «Університет Короля Данила»
Анотація
Метою роботи є визначити прояв публічного та приватного інтересу у сфері надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, окреслити правовий механізм їх урівноваження, а також винайти місце у ньому договірних конструкцій. Методика. Методика включає комплексне дослідження наявного науково- теоретичного матеріалу та судової практики, як наслідок формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження були використані такі методи наукового пізнання: термінологічний, компаративний, логіко-семантичний, структурно-функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний, діалектичний. Результати. Виокремлено публічний та приватний інтерес у змісті системі медичних послуг за програмою медичних гарантій. У механізмі правового регулювання таких суспільних відносин виділено адміністративно-правовий договір про медичне обслуговування населення та цивільно-правовий договір з надання медичних послуг. Розмежовано ці договори за правовою природою, лінгвістичними та правовими ознаками. Здійснено класифікацію обох різновидів договорів з проектуванням цивільно-правових підходів на адміністративно-правові відносини. Наукова новизна. Комплексно досліджено механізм правового регулювання правовідносин з надання медичних послуг з позиції гармонійного поєднання договірних конструкцій приватного та публічного права. Практична значимість. Результати даного дослідження можуть бути використаними у правотворчій та правозастосовній діяльності з приводу реалізації та удосконалення правового механізму надання медичних послуг, а також при організації післядипломної освіти медичних працівників у розрізі визначення правової природи медичних послуг у площині відповідної медичної реформи. The purpose of the work is to determine the manifestation of public and private interest in the provision of medical services under the program of medical guarantees, to outline the legal mechanism for their balancing, as well as to find a place in it contractual structures. Methodology. The methodology includes a comprehensive study of available scientific and theoretical material and case law, as a consequence of the formulation of relevant conclusions and recommendations. The following methods of scientific cognition were used during the research: terminological, comparative, logical-semantic, structuralfunctional, system-structural, logical-normative, dialectical. Results: The public and private interest in the content of the system of medical services under the program of medical guarantees is singled out. The mechanism of legal regulation of such public relations includes an administrative-legal agreement on medical care and a civil-law agreement on the provision of medical services. These agreements are distinguished by legal nature, linguistic and legal features. The classification of both types of contracts with the design of civil law approaches to administrative and legal relations. Originality. The mechanism of legal regulation of legal relations for the provision of medical services from the standpoint of a harmonious combination of contractual structures of private and public law is comprehensively studied. Practical significance. The results of this study can be used in lawmaking and law enforcement activities on the implementation and improvement of the legal mechanism for providing medical services, as well as in the organization of postgraduate education of health workers in terms of determining the legal nature of medical services in the field of health care reform.
Опис
Ключові слова
адміністративний, цивільний, договір про медичне обслуговування населення, договір з надання медичних послуг, програма медичних гарантій., administrative, civil, agreement on medical care, agreement on the provision of medical services, the program of medical guarantees.
Бібліографічний опис
Маковій В.П. Співвідношення публічного та приватного інтересу у сфері надання медичних послуг за програмою медичних гарантій. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. 2020. № 10 (22). С. 118-125.