MEDICAL, PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS TO SUBSTANTIATE THE CONCEPT OF REHABILITATION FOR MILITARY PERSONNEL – PARTICIPANTS OF THE ANTI-TERRORIST OPERATION

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтавський державний медичний університет
Анотація
The purpose of the work was to substantiate the concept of medical and psychological rehabilitation and legal protection of the military personnel participating in ATO / OOS. The psycho-diagnostic study involved 93 military personnel participating in the ATO / OOS with the mean stay of 12-14 months in the war zone in eastern Ukraine, ranging in age from 20 to 30 years. The results of the study indicate that 53.78% of military participants in the ATO / OOS have certain symptoms of post-stress conditions; partial PTSD was diagnosed in 13.97% of the military; the presence of clinically pronounced disorders of post-stress states is subjectively noted by 19.35% of respondents. Depressive symptoms were recorded in 62.39% of respondents, of which 13.99% were at levels above moderate and high. More than half of the respondents noted the symptoms inherent in post-stress disorders - “invasion” - 59.23% for PTSD and 55.90% for ASD; “Avoidance” - 59.63% with PTSD and 66.27% with ASD; the indicator “Hyperactivation” - 58.21 points for PTSD, and 56.04 for ASD, dissociative symptoms and states of distress and maladaptation - 65.66 points for PTSD and 65.56 for ASD. Given the above, it is necessary to work out at the legislative level the medicalpsychological concept of rehabilitation of the military personnel participating in ATO / OOS. Into the program of combat training of military personnel, including commanders of all levels, to introduce a course of the basics of psychological assistance in order to adjust the emotional state by providing self and mutual assistance. Метою роботи було обґрунтування концепції медико-психологічної реабілітації та правового захисту військовослужбовців-учасників АТО/ООС. У психодіагностичному дослідженні взяли участь 93 військовослужбовця-учасника АТО/ООС із середнім терміном перебування в зоні бойових дій на сходіУкраїни 12-14 місяців у віці від 20 до 30 років. Результати дослідження свідчать, що у 53,78 % військових-учасників АТО/ООС відзначаються окремі симптоми постстресових станів; частковий ПТСР діагностовано у 13,97 % військових; наявність клінічно виражених розладів постстресових станів суб’єктивно відзначають 19,35 % респондентів. Депресивна симптоматика зафіксована у 62,39 % респондентів, з яких 13,99 % на рівнях вище середнього та високому. Більше половини респондентів відзначають симптоми, які притаманні постстресовим розладам – «вторгнення» – 59,23 % при ПТСР та 55,90 % при ГСР ; «уникнення» – 59,63 % при ПТСР та 66,27 % при ГСР; показник «гіперактивація» – 58,21 бали при ПТСР, та 56,04 при ГСР, дисоціативні симптоми та стани дистресу і дезадаптації – 65,66 бали при ПТСР та 65,56 при ГСР. З огляду на вищесказане, необхідно опрацювати на законодавчому рівні медико- психологічну концепцію реабілітації військово- службовців-учасників АТО/ООС. В програму бойової підготовки військовослужбовців, у тому числі командирів всіх рівнів, ввести курс з основ психологічної допомоги, з метою коригування емоційного стану методом надання само- та взаємодопомоги. Целью работы было обоснование концепции медико-психологической реабилитации и правовой защиты военнослужащих-участников АТО / ООС. В психодиагностическом исследовании приняли участие 93 военнослужащих-участника АТО / ООС со средним сроком пребывания в зоне боевых действий на востоке Украины 12- 14 месяцев в возрасте от 20 до 30 лет. Результаты исследования свидетельствуют, что у 53,78% военных- участников АТО / ООС отмечаются отдельные симптомы постстрессовых состояний; частичный ПТСР диагностирован у 13,97% военных; наличие клинически выраженных расстройств постстресових состояний субъективно отмечают 19,35% респондентов. Депрессивная симптоматика зафиксирована в 62,39% респондентов, из которых 13,99% на уровнях выше среднего и высоком. Более половины респондентов отмечают симптомы, присущие постстресових расстройствам – «вторжение» – 59,23% при ПТСР и 55,90% при ГСР; «Избегание» – 59,63% при ПТСР и 66,27% при ГСР; показатель «Гиперактивация» – 58,21 балла при ПТСР, и 56,04 при ГСР, диссоциативные симптомы и состояния дистресса и дезадаптации – 65,66 балла при ПТСР и 65,56 при ГСР. Учитывая вышесказанное, необходимо проработать на законодательном уровне медико-психологическую концепцию реабилитации военнослужащих-участников АТО / ООС. В программу боевой подготовки военнослужащих, в том числе командиров всех уровней, ввести курс основ психологической помощи, с целью корректировки эмоционального состояния методом предоставления само и взаимопомощи.
Опис
Ключові слова
medical and psychological rehabilitation, participants in ATO / OOS, post-traumatic stress syndrome, acute stress disorder, screening, медико-психологічна реабілітація, учасники АТО/ООС, посттравматичний стресовий синдром, гострий стресовий розлад, скринінг, медико-психологическая реабилитация, участники АТО / ООС, посттравматический стрессовый синдром, острый стрессовое расстройство, скрининг
Бібліографічний опис
Yanchuk А. et al. MEDICAL, PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS TO SUBSTANTIATE THE CONCEPT OF REHABILITATION FOR MILITARY PERSONNEL – PARTICIPANTS OF THE ANTI-TERRORIST OPERATION // Світ медицини та біології. 2020. № 1 (71). С. 154 - 158.