ПРИНЦИПИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами зазначається, що до категорії принципів господарського процесу відносяться лише ті правові вимоги, які чітко визначаюь його спрямованість та обов’язково закріплені в нормах права. Закріплені в ГПК України принципи господарського судочинства відповідають основним конституційним засадам судочинства, хоча норми щодо них і потребують подальшого удосконалення як шляхом узгодження їхнього найменування з найменуваннями, вжитими в Конституції України, так і шляхом більш повного розкриття їхнього змісту. The authors note that the category of economic process principles includes only those legal requirements that clearly define its direction and are necessarily enshrined in legal norms. The principles of economic justice enshrined in the Code of Criminal Procedure of Ukraine correspond to the basic constitutional principles of justice, although the norms regarding them require further improvement both by harmonizing their names with the names used in the Constitution of Ukraine and by more fully disclosing their content.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пацалова О.О., Дрішлюк В.І. ПРИНЦИПИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 186 - 189.