Проблеми запобігання корупції в приватній сфері в Україні

Анотація
У дослідженні розглядається особливості корупції у приватному секторі України. Аналізуються основні нормативно-правові акти, що визначають поняття корупції в приватній сфері. На підставі аналізу змісту наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених досліджено основні форми та прояви приватноправової корупції. Всебічно проаналізовано правовий статус суб’єктів з протидії і запобігання корупції в приватній сфері, та наведена їх класифікація. Запропоновано перелік напрямів та конкретних заходів щодо запобігання корупції у приватному секторі України. The study examines the features of corruption in the private sector of Ukraine. The main normative legal acts defining the concept of corruption in the private sphere are analyzed. Based on the analysis of the content of scientific works of domestic and foreign scientists, the main forms and manifestations of private corruption are studied. The legal status of subjects on counteraction and prevention of corruption in the private sphere is comprehensively analyzed, and their classification is given.The list of directions and concrete measures on prevention of corruption in the private sector of Ukraine is offered.
Опис
Ключові слова
корупція, корупційне правопорушення, приватна сфера, тіньова економіка, публічні закупівлі, хабарництво, корупційні ризики, запобігання, антикорупційна програма, уповноважений у сфері запобігання корупції, бізнес-омбудсмен, антикорупційний комплаєнс, стандарти доброчесності., corruption, corruption offense, private sphere, shadow economy, public procurement, bribery, corruption risks, prevention, anti-corruption program, anti-corruption commissioner, business ombudsman, anti-corruption compliance, integrity standards.
Бібліографічний опис
Баранов С.О. Проблеми запобігання корупції в приватній сфері в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза», 27 - 28 березня 2020 р., м. Кишинів, Республіка Молдова, Кишинів, 2020. С. 56-60.
Зібрання