Форми та напрями міжнародної співпраці під час розслідування насильницьких злочинів щодо дітей в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
Міжнародна співпраця у кримінальному провадженні є невід’ємним складником належної реалізації його завдань. Співпраця дуже важлива, адже саме за допомогою спільних дій різних держав відбувається ефективне забезпечення невідворотності покарання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у тому числі і насильницькі злочини щодо дитини. Міжнародна співпраця у боротьбі з насильницькими злочинами щодо дітей – це комплексна погодженість дій суверенних держав, міжнародних організацій, які спрямовані на розроблення та координацію заходів щодо попередження, розкриття певних видів злочинів і виявленням, затриманням й передачею правосуддю правопорушників, а також визначення цілей та вирішення завдань із мінімізації транснаціо-нальних і внутрішньонаціональних протиправних діянь. У двосторонніх правочинах держав установлюються більш конкретні форми співробітництва в боротьбі з визначеними видами злочинів, зокрема і щодо розслідуванні насильницьких злочинів щодо дітей водночас необхідно пам’ятати про пріоритетність положень міжнародних договорів порівняно з національним законодавством України. Визначені формами міжнародної співпраці в боротьбі з насильницькими злочинами щодо дітей це: координація дій по боротьбі зі злочинністю (обмін інформацією); підписання договорів про боротьбу з міжнародними злочинами і злочинами міжнародного характеру; правова допомога по кримінальних справах; проведення оперативно-розшукових заходів; проведення слідчих дій; профілактика злочинів; спільні заходи щодо припинення злочинних дій і притягнення винних до відповідальності. Равтор розглядає міжнародну правову допомогу за територіальним критерієм на отримання правової допомоги за кордоном та надання правової допомоги в Україні. Особливу увагу звертає на можливість створення спільних слідчих груп, правовою основою цього правового інституту є Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах. International cooperation in criminal proceedings is an integral part of the proper implementation of its objectives. Cooperation is very important, because it is through the joint action of different Member States of the international community that the punishment of a person who has commit-ted a criminal offense, including violent crimes against a child, is effectively punished. International co-operation in the fight against violent crimes against children is a comprehensive co-ordination of actions of sovereign states and international organizations aimed at developing and coordinating measures to prevent, detect certain crimes and to identify, detain and transfer justice to offenders, and to define goals and objectives to minimize transnational and intra-national illegal activities. States have established more specific forms of co-operation in the fight against certain types of crime, including the investigation of violent crimes against children. At the same time, it is necessary to remember the priority of the provisions of inter-national treaties in comparison with the national legislation of Ukraine. Forms of international co-operation in the fight against violent crime against children identified are: coordination of action to combat crime (exchange of information); signing treaties on combating international and international crimes; legal assistance in criminal cases; carrying out operation-al-search measures; conducting investigative actions; crime prevention; joint action to end criminal activity and bring those responsible to justice. We are considering international legal assistance under the territorial criterion for obtaining legal aid abroad and pro-viding legal aid in Ukraine. Particular attention is paid to the possibility of establishing joint investigative teams, the legal basis of this legal institute is the Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters.
Опис
Ключові слова
дитина, неповнолітній, малолітній, юридична відповідальність, законодавство України, запобігання, вдосконалення, права дитини, нормативна база., child, minor, juvenile, legal responsibility, legislation of Ukraine, prevention, improvement, child rights, regulatory framework.
Бібліографічний опис
Корнієнко М.В. Форми та напрями міжнародної співпраці під час розслідування насильницьких злочинів щодо дітей в Україні // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 39. С. 42 - 46.