Структурація правового порядку: поняття та напрями

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Анотація
У статті запропоновано розглядати становлення правового порядку та теорії правового по-рядку через призму теорії структурації Е. Гідденса. Виділено чотири основні напрями структурації правового порядку, що пов’язані з виведенням у центр правового порядку діяльнісного суб’єкта, що артикулює та репродукує норми й цінності, а також з оформленням теорії правового порядку як самостійного й автономного напряму загальнотеоретичної юриспруденції. The article proposes to consider the formation of legal order and the theory of legal order through the prism of the theory of structuring by E. Giddens. Four main directions of the legal order structuring are allocated, which are connected with centring of the legal order around an active subject that articulates and reproduces the norms and values; as well as the formulation of the theory of legal order as an independent and autonomous direction of the general theoretical jurisprudence.
Опис
Ключові слова
правовий порядок, теорія правового порядку, інституціоналізація правового порядку, структурація, legal order, theory of legal order, institutionalization of legal order, structuring
Бібліографічний опис
Крижановська О.В. Структурація правового порядку: поняття та напрями // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2016. Випуск 3/4. С. 201 - 205.