Задум протидії кіберзлочинам із використанням процесу кримінального аналізу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11-17
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена розгляду питань використання кримінального аналізу як способу використання новітніх технологій у розслідування кримінальних правопорушень. Зазначено, що особливу загрозу в наступний час являє безконтрольне зростання шляхів здійснення кримінальних правопорушень із застосуванням кіберпростору, наприклад, шахрайство з платіжними картками громадян, викрадення коштів з банківських рахунків, викрадення особистої інформації, розповсюдження інформаційних вірусів, тощо. Як підсумок, у правозахисних органів з’являється термінова потреба у перебудові та покращенні способів супротиву злочинам у кіберпросторі. Зосереджено увагу на проблемних питаннях щодо: необхідность удосконалення законодавчого підґрунтя у сфері застосування кримінального аналізу в органах Національної поліції України; якісного застосування перспектив кримінального аналізу в органах Національної поліції України; неналежного стану забезпеченості оперативних підрозділів новою спеціальною технікою, інформаційним програмним забезпеченням та методичним забезпеченням способів використання кримінального аналізу в протидії кіберзлочинам; удосконаленням створення та використання відповідних інформаційних ресурсів, баз і банків даних. The article is devoted to consideration of issues of the use of criminal analysis as a way of using the latest technologies in the investigation of criminal offenses. It is noted that a particular threat in the future is the uncontrolled growth of ways of committing criminal offenses using cyberspace, for example, fraud with citizens' payment cards, theft of funds from bank accounts, theft of personal information, spread of information viruses, etc. As a result, there is an urgent need for law enforcement agencies to restructure and improve their methods of combating cybercrime. Attention is focused on problematic issues related to: the need to improve the legislative basis in the field of application of criminal analysis in the bodies of the National Police of Ukraine; qualitative application of perspectives of criminal analysis in the bodies of the National Police of Ukraine; inadequate state of provision of operational units with new special equipment, information software and methodical provision of ways to use criminal analysis in countering cybercrimes; improving the creation and use of relevant information resources, databases and data banks.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Калугін, В., Земцев, Д. Задум протидії кіберзлочинам із використанням процесу кримінального аналізу. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 17 листопада 2023 р. Одеса : ОДУВС, 2023. С.147-148.