ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В СВІТОВІЙ ПАРАДИГМІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті йдеться про з’ясування теоретичних проблем та історичних закономірностей формування сучасної системи кримінального аналізу в органах поліції, її зміст та складові, історію виникнення і становлення цього інституту діяльності кримінального блоку правоохоронних органів. Як концепція, у своїй основній формі, аналіз злочинності має бути лише трохи молодшим за сам злочин. Перший злочин не потребував аналізу, оскільки він ще не був частиною шаблону чи тенденції. Друге могло бути пов’язане з першим, а третє – або з першим, або з другим, або з обома. Кожний наступний злочин мав більше шансів бути пов’язаним з попереднім, і, ймовірно, незабаром настав розвиток першої моделі злочину. Питання, яке зараз стоїть перед нами, полягає в наступному: чи означає «золота ера» 1990-х років новий початок для професії аналітика злочинів, чи це її пік? Чи відданість, яку демонструють федеральні, державні та місцеві установи, є міцною основою, на якій можна будувати протягом наступних років, чи вона вже слабшає? Щоб забезпечити успіх, аналітик повинен буде прийняти професійні стандарти та досягти певної спільної згоди щодо того, що саме ми робимо. У той же час поліцейські органи повинні визнати аналіз злочинності основною функцією, а не периферійною. Небагато поліцейських відділів працювали б без детектива, кінолога чи техніка з ідентифікації – програми аналізу злочинів слід вважати такими ж недоторканними. Невдача означає погіршення здібностей поліції та повернення до днів неформального, рідкісного аналізу злочинів, який епізодично виконують патрульні поліцейські. Успіх може запропонувати значно покращені можливості поліцейської діяльності, орієнтовані на вирішення проблем, оптимальний розподіл ресурсів, зниження рівня злочинності та запобігання тисячам злочинів. Те, що все ще потрібно буде підтвердити цю справу, те, що ми все ще повинні так палко сперечатися про переваги аналізу злочинів, і те, що більшість поліцейських відділів ще не розробили офіційну програму аналізу злочинів, свідчить про те, наскільки далеко ми відстали від розвинутих країн світу. The article deals with the clarification of theoretical problems and historical regularities of the formation of a modern system of criminal analysis in police bodies, its content and components, the history of the emergence and formation of this institution of the criminal block of law enforcement agencies. As a concept, in its basic form, crime analysis should be only slightly younger than the crime itself. The first crime did not require analysis because it was not yet part of a pattern or trend. The second could be related to the first, and the third to either the first, or the second, or both. Each subsequent crime was more likely to be related to the previous one, and it was likely that the first crime pattern would soon develop. The question we face now is this: Does the "golden era" of the 1990s represent a new beginning for the crime analysis profession, or is it its peak? Is the commitment shown by federal, state, and local agencies a solid foundation to build on in the coming years, or is it already waning? To ensure success, the analyst will need to adopt professional standards and reach some common agreement about exactly what we do. At the same time, police agencies must recognize crime analysis as a core function, not a peripheral one. Few police departments would function without a detective, canine handler, or ID technician – crime analysis programs should be considered just as inviolable. Failure means a deterioration in police capabilities and a return to the days of informal, infrequent crime analysis performed sporadically by patrol officers. Success can offer vastly improved policing capabilities focused on problem solving, optimal allocation of resources, reduced crime rates, and the prevention of thousands of crimes. That this case still needs to be proven, that we still have to argue so passionately about the merits of crime analysis, and that most police departments have yet to develop a formal crime analysis program shows how far behind we are. developed countries of the world.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гончарук, О. ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В СВІТОВІЙ ПАРАДИГМІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С.130-137.