Видворення нелегальних мігрантів за межі України як засіб протидії нелегальній міграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університ. Серія «Юридичні науки».
Анотація
У статті доведено, що застосування видворення іноземців та осіб без громадянства як адміністра- тивного стягнення є дієвим засобом захисту прав і свобод громадян України та національної безпеки, а для підвищення рівня й упорядкування процесів, пов'язаних із незаконною міграцією, потрібна активі- зація державноУ політики та законодавче забезпечення, завершення формування нормативно-правовоУ бази з питань міграції; визначення концепції створення скоординованого адміністративного механізму державного регулювання міграційних процесів і забезпечення його впровадження й ефективного функціонування; забезпечення захисту прав іноземців та осіб без громадянства в Україні. In article it is proved that the expulsion of foreigners and the stateless persons as administrativno collection is governing means of protecting the rights and freedoms of citizens of Ukraine and national security, and to improve and streamline the processes associated with illegal immigration, we need to intensify public policy and legislative support, the completion of the establishment of a legal framework on migration; the definition of the concept of education scandinavan administrative mechanism of the state regulation of migration processes and ensuring its implementation and effective functioning; ensuring the protection of the rights of foreigners and stateless persons in Ukraine.
Опис
Ключові слова
іноземці, особи без громадянств, нелегальна міграція, міграційні процеси, адміні- стративна відповідальність, видворення, foreigners, stateless persons, nielegalna migration, migration processes, administrativе nsibility, vidarena
Бібліографічний опис
Галунько В.М. Видворення нелегальних мігрантів за межі України як засіб протидії нелегальній міграції // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки. 2015. Вип. 4. Том. 2. С. 73 - 75.