ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СИЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Світовий досвід розвинених зарубіжних країн Європи щодо організації територіальної оборони є позитивним і може бути впроваджений в Україні. Стосовно визначення правового статусу та повноважень територіальної оборони багато зроблено у вітчизняному законодавстві, разом з тим використання позитивного зарубіжного досвіду в Україні сприятиме на високому рівні стримувати агресію противника не тільки військами регулярної армії, але й підрозділами тери- торіальної оборони, що дозолить зберегти потужну спроможність активно захищати свій суверенітет, незалежність та цілісність Української держави за рахунок посилення потенціалу регулярних військ нашої незламної армії силами місцевої (територіальної) оборони. The world experience of the developed foreign countries of Europe regarding the organization of territorial defense is positive and can be implemented in Ukraine. Regarding the determination of the legal status and powers of territorial defense, much has been done in domestic legislation, at the same time, the use of positive foreign experience in Ukraine will contribute to a high level to deter the enemy's aggression not only by regular army troops, but also by territorial defense units, which will allow maintaining a powerful ability to actively defend its sovereignty, independence and integrity of the Ukrainian state by strengthening the potential of regular troops our indomitable army by local (territorial) defense forces.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Головацький О.О., Мосузенко В.Ю. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СИЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 61 - 62.