ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті проаналізовано міжнародні норматив- но-правові акти, які передбачають необхідність залучення громадськості до виправлення засудже- них, а також контролю громадськості за діяльністю установ виконання покарань. Проаналізовано чинне кримінально-виконавче законодавство на предмет визначення положень щодо участі громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених, а також контролі за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань. Наведено досвід іноземних країн у напрямі гро- мадського контролю під час виконання кримінальних покарань (Великобританія, Німеччина, Казахстан, Норвегія, Сінгапур, Бразилія). Доведено, що організа- ції та громадяни, задіяні у цьому процесі, надають дієву допомогу особам, які відбувають або відбули покарання. Доведено, що в Україні громадські організації активно приймають участь у процесі виправлення та ресоціалізації засуджених. Дослідження вчених доводять позитивне ставлення засуджених до уча- сті громадськості у процесі їх виправлення та ресо- ціалізації, проте на законодавчому рівні не закріплено інструментів підвищення мотивації громадськості до участі у цьому процесі, зокрема, можливість фінан- сування діяльності громадських, неурядових організа- цій, що приймають участь у виправленні та ресоці- алізації засуджених. Наведено приклади фінансового заохочення громадських організацій та фізичних осіб, які приймають участь у такій діяльності, вико- ристовуючи досвід Австралії (Австралійська премія за «Заслуги у запобіганні злочинності і насильству»), провінції Юкон (Канада) (Цільовий фонд для надання послуг потерпілим в межах запобігання злочинно- сті та Молодіжний інвестиційний фонд), Польщі (пільги та переваги для роботодавців, які прийма- ють засуджених осіб на роботу). Наведено пропо- зиції щодо вдосконалення кримінально-виконавчого законодавства у частині доповнення ст. 25 Кримі- нально-виконавчого кодексу частиною третьою, яка передбачатиме можливість для об'єднань громадян, засобів масової інформації, релігійних та благодійних організації, окремих осіб в порядку, встановленому Кримінально-виконавчим кодексом і законами Укра- їни, отримувати фінансову підтримку для надання допомоги органам та установам виконання покарань у виправленні засуджених і проведенні соціально-ви- ховної роботи. The article analyzes international legal acts that provide for the need to involve the public in the correction of convicts, as well as public control over the activities of penitentiary institutions. The current penal legislation has been analyzed to determine the provisions for public participation in the correction and resocialization of convicts, as well as monitoring the observance of the rights of convicts in the execution of criminal sentences. The experience of foreign countries in the direction of public control in the execution of criminal penalties (Great Britain, Germany, Kazakhstan, Norway, Singapore, Brazil) is given. It is proved that organizations and citizens involved in this process provide effective assistance to persons who are serving or have served their sentences. It is proved that public organizations in Ukraine actively participate in the process of correction and resocialization of convicts. Research by scientists proves a positive attitude of convicts to public participation in the process of their correction and resocialization, however, at the legislative level there are no tools to increase the motivation of the public to participate in this process, in particular, the possibility of financing the activities of public, nongovernmental organizations involved in the correction and resocialization of convicts. The author gives examples of financial incentives for public organizations and individuals participating in such activities, using the experience of Australia (Australian Crime and Violence Prevention Award), Yukon Province (Canada) (Trust Fund for the provision of services to victims within the limits of crime prevention and Youth Investment Fund), Poland (benefits and benefits for employers who employ convicts). Proposals are made to improve the penitentiary legislation in terms of supplementing article 25 of the Penitentiary Code with part three, which provides for the possibility for associations of citizens, the media, religious and charitable organizations, individuals in the manner prescribed by the Penitentiary Code and the laws of Ukraine to receive financial support to assist the bodies and institutions for the execution of sentences in the correction of convicts and the conduct of social and educational work.
Опис
Ключові слова
виправлення, ресоціалізація, засуджений, громадський контроль, кримінальне покарання., correction, resocialization, convict, public control, criminal punishment.
Бібліографічний опис
Резніченко Г.С.ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ.Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 166 - 170.