УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ТА ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглянуто питання вдосконалення методики навчання вогневої підготовки здобувачів вищої освіти навчальних закладів зі специфічними умовами навчання та цивільних осіб, які виявили бажання приймати участь у національному спро- тиві, в умовах воєнного стану. Обґрунтовано комп- лексний підхід у зазначеному вдосконаленні в процесі навчання, який складається з таких складників: про- фесійно-психологічна підготовка; готовність до дій в екстремальних умовах воєнного стану; здобуття навичок деяких тактичних прийомів щодо перемі- щення назустріч противнику та ведення вогню в русі, застосування яких передбачає поетапне впрова- дження в процес навчання. Сформовано поетапність дій щодо вдосконалення методики навчання вогневої підготовки здобувачів вищої освіти навчальних закладів зі специфічними умовами навчання та цивільних осіб, які виявили бажання приймати участь у національному спро- тиві: етап засвоєння професійно-психологічних норм та правил під час застосування табельної вогнепаль- ної зброї; етап адаптування та готовність працю- вати в екстремальних умовах воєнного стану; етап засвоєння та відпрацювання прийомів, які полягають у тактичному переміщенні назустріч противнику та веденні вогню в русі. Доведено необхідність використання психологіч- них, технічних і тактичних тренувань швидкісної стрільби в умовах, наближених до воєнного стану. Обґрунтовано необхідність відпрацювання ситуацій із бойовою зброєю з метою набуття навичок швидко реагувати, приймати впевнені рішення в умовах воєнного стану. Акцентовано увагу на таких практичних прийо- мах, які забезпечують удосконалення вогневої підго- товки здобувачів вищої освіти навчальних закладів зі специфічними умовами навчання та цивільних осіб, які виявили бажання приймати участь у національ- ному спротиві: принцип «трьох очей»; переміщення зі зброєю тактичним кроком. This scientific article considers the issue of improving the method of teaching fire training of higher education students with specific training conditions and civilians who have expressed a desire to participate in national resistance in martial law. The complex approach in the specified improvement in the course of training which consists of the following components is substantiated: professional and psychological preparation; readiness to act in extreme conditions of martial law; acquiring skills of some tactics to move towards the enemy and conduct fire in motion, the use of which involves the gradual introduction of the training process. Step-by-step actions have been taken to improve the methods of teaching fire training to graduates of educational institutions with specific training conditions and civilians who have expressed a desire to participate in national resistance: the stage of mastering professional and psychological norms and rules in the use of firearms; stage of adaptation and readiness to work in extreme conditions of martial law; stage of mastering and practicing techniques that consist of tactical movement towards the enemy and firing in motion. The necessity of using psychological, technical and tactical training of speed shooting in the conditions close to martial law is proved. The necessity of working out situations with combat weapons in order to acquire skills to react quickly, to make confident decisions in martial law is substantiated. Emphasis is placed on the following practical techniques that improve the fire training of applicants for higher education in specific educational conditions and civilians who have expressed a desire to participate in national resistance: the principle of «three eyes»; move with weapons tactical step.
Опис
Ключові слова
огнепальна зброя, здобувачі вищої освіти навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, воєнний стан, психологічна напруга, екстремальні умови, вогнева підготовка, цивільні особи, які виявили бажання приймати участь у національому спротиві., firearms, graduates of educational institutions with specific learning conditions, martial law, psychological stress, extreme conditions, fire training, civilians who have expressed a desire to participate in national resistance.
Бібліографічний опис
Конєв О.Ю., Геращенко О.С. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ТА ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 99 - 104.