ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ МЕДІА-ЗАСОБІВ НА ЕМОЦІЙНУ СФЕРУ МОЛОДІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Існування особистості у сучасному просторі завжди перебуває у зв’язку із певними взаємодіями, спілкуванням, отриманням та переробкою інформації. Сучасні системи обміну інформації не вимагають прямої взаємодії і зустрічі учасників спілкування, а часто здійснюється опосередковано – через мережі. Важливим інструментом зв’язку і посередником у передачі інформації виступають засоби масової інформації, які постійно набувають нових технологічних можливостей для контактів зі своєю аудиторією. Вплив масмедіа може бути різним – від позитивного і схвалюваного, до негативного неприйнятного. Загрозу становлять сучасні мережі, які створюються із шаленою швидкістю, шукають своїх реципієнтів, подаючи їм різноманітну інформацію. За допомогою цієї інформації може бути здійснено психологічний вплив і складати певну напружену ситуацію, породжувати нестабільність або ж провокувати емоційні переживання. Під такий вплив частіше потрапляю особи, яким властива схильність до навіювання. Використання психологічного впливу на особистість сьогодні є достатньо поширеним явищем. Комунікатори через ЗМІ використовують відповідні форми класичних технологій, що спираються на емоційну модель масової комунікації, перш за все на використанні страху та віри, замість логічного мислення і переконання, становлячи серйозну психологічну загрозу для молоді. Їхня не завжди стабільна емоційність, невпевненість у власні можливості, почуття недовіри та сугестивність можуть використовуватися ворожо налаштованими елементами. Проведене дослідження показало схильність молоді до навіюваності, що породжене їхньою невпе- вненістю у собі, нездатністю до глибокого аналізу поданої інформації та неспроможність до її перевірки на достовірність. Переважно для таких особистостей характерна висока емоційна лабільність, тривожність, нездатність відстояти власну думку чи позицію, що якраз і підсилювали схильність до навіювання. Такі дані свідчать, що частина студентської молоді ще недостатньо готова до аналізу певних суспільних явищ і легко піддається маніпулятивним впливам засобів масової інформації. The existence of an individual in the modern space is always connected with certain interactions, communication, receiving and processing of information. Modern systems of information exchange do not require direct interaction and meeting of communication participants, but are often carried out indirectly – through networks. An important tool of communication and an intermediary in the transmission of information is the mass media, which are constantly acquiring new technological opportunities for contacts with their audience. The influence of mass media can be different – from positive and approved to negative and unacceptable. The threat is posed by modern networks, which are created at breakneck speed, looking for their recipients, providing them with a variety of information. This information can cause a psychological impact and create a certain tense situation, generate instability or provoke emotional experiences. Individuals who are prone to suggestion are more likely to fall under this influence. The use of psychological influence on the individual today is quite common. Communicators through the media use appropriate forms of classical technologies based on the emotional model of mass communication, primarily on the use of fear and faith, instead of logical thinking and persuasion, posing a serious psychological threat to young people. Their not always stable emotionality, selfdoubt, sense of distrust and suggestibility can be used by hostile elements. The conducted research showed the tendency of young people to be suggestive, which is caused by their selfdoubt, inability to deeply analyze the information provided and inability to verify its reliability. Mostly such personalities are characterized by high emotional lability, anxiety, inability to defend one's own opinion or position, which precisely strengthened the tendency to suggestiveness. Such data indicate that part of the student youth is not yet sufficiently ready to analyze certain social phenomena and is easily susceptible to the manipulative influence of mass media.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Закалик, Г., Шувар,Н., Коропатов, С. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ МЕДІА-ЗАСОБІВ НА ЕМОЦІЙНУ СФЕРУ МОЛОДІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 2. С. 173-178.