Українська митниця та стандарти ЄС (адміністративно-правове дослідження)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Монографія присвячена дослідженню комплексної адміністративно-правової концепції сприйняття та реалізації наближення митного законодавства України до стандартів ЄС. Запропоновано та обґрунтовано комплексну адміністративно-правову концепцію наближення національного митного законодавства до стандартів ЄС; визначено динаміку та запропоновано концепцію історичної періодизації процесу наближення національного митного законодавства до стандартів ЄС. Розкрито еволюційні та закономірні етапи процесу наближення митного законодавства України до стандартів ЄС; запропоновано розглядати тенденцію стандартизації національного митного законодавства, тобто його відповідність європейському стандарту митного законодавства, як його якісну міру та характеристику. Розглянуто європейські стандарти регулювання митних відносин; особливості європейського регіонального та двостороннього забезпечення, регулювання митних стандартів; основні напрямки наближення митного законодавства України до стандартів ЄС. Представлено адміністративно-правові форми наближення національного митного законодавства до стандартів ЄС як способи зовнішнього вираження змісту та суті владної управлінської діяльності. Визначено та досліджено адміністративно-правові методи реалізації наближення національного митного законодавства до стандартів ЄС. Здійснено аналіз організації процесу наближення національного митного законодавства до стандартів ЄС, що відображено у повноваженнях суб’єктів державного управління. Праця розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ. The monograph is devoted to the study of complex administrative and legal concepts of perception and implementation of approximation of the customs legislation of Ukraine to EU standards. A complex administrative-legal concept of approximation of national customs legislation to EU standards is proposed and substantiated; the dynamics are determined and the concept of historical periodization of the process of approximation of national customs legislation to EU standards is proposed. The evolutionary and natural stages of the process of approximation of the customs legislation of Ukraine to EU standards are revealed; it is proposed to consider the tendency of standardization of national customs legislation, i.e. its compliance with the European standard of customs legislation, as its qualitative measure and characteristic. European standards for the regulation of customs relations were considered; features of European regional and bilateral provision, regulation of customs standards; the main directions of approximation of customs legislation of Ukraine to EU standards. The administrative and legal forms of approximation of the national customs legislation to the EU standards are presented as ways of external expression of the content and essence of powerful management activity. The administrative and legal methods of bringing the national customs legislation closer to the EU standards have been determined and researched. An analysis of the organization of the approach process was carried out national customs legislation to EU standards, which is reflected in the powers of state administration entities. The work is designed for scientists, teachers of higher educational institutions, professionals officers of law enforcement agencies, lawyers, students of higher education, graduate students, doctoral students, scientists of higher educational institutions and research institutions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Биков І. О. Українська митниця та стандарти ЄС (адміністративно-правове дослідження) : монографія / І. О. Биков. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 224 с.
Зібрання