ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Чинне законодавство про сім'ю регламентує, що батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу та своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний і моральний розвиток. Права й обов'язки батьків по вихованню дітей, зокрема, містять у собі право й обов'язок навчання дітей. Здійснювати навчання дітей у школі відповідно до Закону України "Про освіту" є не тільки правом батьків, а і їхнім обов'язком не тільки перед дітьми, а й перед державою Тому держава через органи опіки й піклування та інші компетентні органи вправі контролювати, як батьки виконують цей обов'язок. The current legislation on the family regulates that parents are obliged to raise a child in the spirit of respect for the rights and freedoms of other people, love for their family and relatives, their people and their Motherland. Parents are obliged to take care of the child's health, his physical, spiritual and moral development. The rights and obligations of parents to raise children, in particular, include the right and obligation to educate children. Educating children at school in accordance with the Law of Ukraine "On Education" is not only the right of parents, but also their duty not only to children, but also to the state. Therefore, the state, through guardianship and guardianship bodies and other competent bodies, has the right to control how parents perform this duty.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Головко, М. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.31.