ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На погляд автора, для подолання досліджених проблем та впровадження в життя головних напрямів «Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року» державі потрібно впровадити в життя наступні заходи: 1) активізувати проведення наукових досліджень з питань міграційних процесів; 2) створити сучасну нормативну базу з міграційного законодавства, яка б відповідала європейським стандартам; 3) забезпечення умов для поширення легального працевлаштування, насамперед в тих країнах, куди виїжджає найбільша кількість громадян України. З цією метою, слід активізувати підписання відповідних міждержавних угод та удосконалення чинного законодавства в частині ліцензування фірм для проведення працевлаштування за кордоном; 4) активізувати проведення економічних та соціальних реформ в Україні, на підставі чого забезпечити зростання промислового виробництва, валового національного продукту та соціального добробуту; 5) забезпечити ефективну протидію корупції та встановити належне публічне адміністрування в державі; 6) забезпечити підготовку спеціалістів для міграційних служб на юридичних, економічних, психологічних відділеннях провідних вузів України, провести розбудову системи підвищення кваліфікації працівни- ків міграційних служб з використанням української навчальної бази, а також навчання за кордоном; 7) провести заходи з удосконалення координації діяльності суб'єктів протидії нелегальній міграції, налагодити інтенсивне використання інтегративних властивостей систем, внутрішніх і зовнішніх інформаційних зв'язків; 8) створити за рахунок позабюджетних коштів національний «Фонд розв'язання проблем міграції», ресурси якого будуть використовуватися для фінансування заходів міграційного адміністрування. In the opinion of the author, in order to overcome the investigated problems and implement the main directions of the "Strategy of the State Migration Policy of Ukraine for the period until 2025", the state needs to implement the following measures: 1) intensify scientific research on migration processes; 2) create a modern regulatory framework for migration legislation that would meet European standards; 3) ensuring conditions for the spread of legal employment, primarily in those countries where the largest number of Ukrainian citizens leave. To this end, the signing of relevant interstate agreements and improvement of the current legislation in terms of licensing firms for employment abroad should be intensified; 4) to intensify the implementation of economic and social reforms in Ukraine, on the basis of which to ensure the growth of industrial production, gross national product and social well-being; 5) ensure effective anti-corruption and establish proper public administration in the state; 6) to ensure the training of specialists for migration services at the legal, economic, and psychological departments of leading universities of Ukraine, to develop a system of professional development of workers of migration services using the Ukrainian training base, as well as training abroad; 7) carry out measures to improve the coordination of the activities of entities combating illegal migration, establish intensive use of integrative properties of systems, internal and external information connections; 8) to create a national "Migration Problem Solving Fund" at the expense of extrabudgetary funds, the resources of which will be used to finance migration administration measures.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Морозова В.Ю. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 100-102.