ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація
Інформаційна безпека може бути забезпечена лише за умови комплексних підходів, які передбачають як нормативно-правові, так і організаційні заходи. В умовах сьогодення, коли кожний може долучитись до створення та поширення інформації, важливою передумовою забезпечення інформаційної безпеки є формування високого рівня інформаційної культури, яка б ґрунтувалась як на високому рівні правових засад, так і етичних правил у сфері інформаційних відносин. Information security can be ensured only under the condition of comprehensive approaches, which include both regulatory and organizational measures. In today's conditions, when everyone can participate in the creation and dissemination of information, an important prerequisite for ensuring information security is the formation of a high level of information culture, which would be based on both a high level of legal principles and ethical rules in the field of information relations.
Опис
Ключові слова
інформаційна культура, суспільство, грамотність користувачів мережі Інтернет, поширення інформації, загроза, технології, правила обміну інформацією, information culture, society, literacy of Internet users, dissemination of information, threat, technologies, rules of information exchange
Бібліографічний опис
Ульянов О.І., Бахчеван Є.Ф., Ніколаєв О.Т. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. СПІЛЬНІ ДІЇ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ:Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції,(20 жовтня 2022 року). Одеса: Військова Академія, 2022. С. 100-101.