Кримінальна відповідальність за шахрайство у сфері нерухомого майна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню кримінально правових проблем відповідальності за шахрайство у сфері нерухомого майна. Висвітлено становлення та розвиток законодавства про кримінальну відповідальність за шахрайство у сфері нерухомого майна, а також з’ясовано особливості зарубіжного досвіду законодавчої регламентації такої відповідальності. Надано характеристику нерухомості як товару відносно первинного та вторинного ринку. Розглянуто незаконні шахрайські схеми на ринку нерухомості на основі аналізу кримінальних проваджень та узагальнено ці правопорушення на групи. Визначено порядок здійснення остаточної кваліфікації правопорушення проти власності. Розкрито кримінально-правову характеристику шахрайства в практичному сенсі питання про відмежування цього злочину від цивільно-правових деліктів. Використано приклади судової практики з розгляду справ щодо підстав для притягнення до кримінальної відповідальності. Зроблено акцент на те, що у кожній державі існує система заходів, за допомогою яких захищають кожну особу окремо і суспільство в цілому від порушників закону та відновлюють справедливість. The dissertation is devoted to a comprehensive study of criminal and legal problems of liability for fraud in the field of real estate. The formation and development of the legislation on criminal liability for fraud in the field of real estate is highlighted, as well as the peculiarities of foreign experience in the legislative regulation of such liability are clarified. A description of real estate as a product relative to the primary and secondary market is provided. Illegal fraudulent schemes in the real estate market were considered based on the analysis of criminal proceedings and these offenses were summarized into groups. The procedure for the final qualification of an offense against property is defined. The criminal-legal characteristics of fraud in the practical sense of the issue of distinguishing this crime from civil-law torts are revealed. Examples of judicial practice on the consideration of cases regarding the grounds for bringing to criminal responsibility are used. Emphasis is placed on the fact that in every state there is a system of measures that protect each individual and society as a whole from violators of the law and restore justice.
Опис
Ключові слова
шахрайство, майно, нерухомість, правопорушення проти власності, кримінальна відповідальність, об’єктивні ознаки шахрайства, суб’єктивні ознаки шахрайства. fraud, property, real estate, offenses against property, criminal liability, objective signs of fraud, subjective signs of fraud.
Бібліографічний опис
Кушнарьова, О.Б. Кримінальна відповідальність за шахрайство у сфері нерухомого майна : дис . ... д-ра філос.: 081 / Олена Борисівна Кушнарьова; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2024. - 226 с.
Зібрання