ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
У статті здійснено розгляд загальних прин- ципів організації публічного адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки України, а також питання розгляду окремих принципів організації публіч- ного адміністрування у сфері функціонування окремих суб’єктів забезпечення національної безпеки України, визначення витоків їх систематизації та проблем імпле- ментації результатів таких досліджень у сучасну практику управління державою. Узагальнено, що принципи публічного адміністру- вання у сфері забезпечення національної безпеки явля- ють собою основні ідеї та керівні засади, які визначають закономірності розвитку суспільних відносин у відповід- ній сфері державного управління. Наголошено, що такі принципи потребують системного підходу з урахуванням сутності та змісту публічного адміністрування в сучасних умовах. Автор розглядає принципи як основні ідеї та керівні засади, які визначають закономірності розвитку суспіль- них відносин організації публічного адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки України. Автор аналізує положення Стратегії національної безпеки щодо закріплення системи принципів органі- зації публічного адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки України; підкреслює відсутність у стратегічних документах сектора безпеки й оборони положень, які містять перелік принципів організації публічного адміністрування у сфері забезпечення націо- нальної безпеки України, окрім системи основних прин- ципів формування державної політики у сферах націо- нальної безпеки й оборони. Автор зауважує, що зазначені принципи слід вважати основою для формування системи принципів організації публічного адміністрування у сфері забезпечення націо- нальної безпеки України з урахуванням напрямів її забез- печення та особливостей правового регулювання даних суспільних відносин, а також основою для наукових розві- док у сфері забезпечення національної безпеки з урахуван- ням різноманітних наукових підходів до вирішення питань за цією тематикою. Автор доходить висновку, що подальший аналіз прин- ципів публічного адміністрування та формування окре- мих наукових поглядів на систему принципів публічного адміністрування у сфері забезпечення національної без- пеки України доцільно проводити з метою створення чітко визначеної їх системи; розкриття сутності кожного з визначених принципів як у теоретичному плані, так і в процесі законотворчості; належного впорядкування їх на стійкій концептуальної основі розбудови сектора без- пеки і оборони. The article considers the general principles of public administration in the field of national security of Ukraine, as well as the consideration of certain principles of public administration in the functioning of individual subjects of national security of Ukraine, determining the origins of their systematization and problems of implementation of such research into modern practice government. It is generalized that the principles of public administration in the field of national security are the basic ideas and guidelines that determine the patterns of development of public relations in the relevant field of public administration. It is emphasized that such principles require a systematic approach taking into account the essence and content of public administration in modern conditions. The author considers the principles as the main ideas and guidelines that determine the patterns of development of public relations of the organization of public administration in the field of national security of Ukraine. The author analyzes the provisions of the National Security Strategy on consolidating the system of principles of organization of public administration in the field of national security of Ukraine. The author emphasizes the lack of provisions in the strategic documents of the security and defense sector, which contain a list of principles of public administration in the field of national security of Ukraine, in addition to the system of basic principles of state policy in the field of national security and defense. The author notes that these principles should be considered the basis for the formation of a system of principles of public administration in the field of national security of Ukraine, taking into account the directions of its provision and features of legal regulation of public relations, as well as the basis for scientific research in the field of national security various scientific approaches to solving issues on this topic. The author concludes that further analysis of the principles of public administration and the formation of separate scientific views on the system of principles of public administration in the field of national security of Ukraine should be carried out in order to create a clearly defined system; disclosure of the essence of each of the defined principles, both in theoretical terms and in the law-making process; proper streamlining of them on a stable conceptual basis for the development of the security and defense sector.
Опис
Ключові слова
національна безпека України, забезпечення національної безпеки України, принципи забезпечення національної безпеки України, система принципів забезпечення національної безпеки України., national security of Ukraine, ensuring national security of Ukraine, principles of ensuring national security of Ukraine, system of principles of ensuring national security of Ukraine.
Бібліографічний опис
Павлютін Ю.М. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021. № 50. С. 22 - 25.