ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-05-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Для України проблема протидії корупції продовжує залишатися однією з найактуальніших. Об’єктивні фактори її розвитку свідчать про те, що корупція створює суттєву небезпеку для життєдіяльності суспільства, і на сьогодні масштаби її поширення становлять загрозу національній безпеці. Тому на сучасному етапі розвитку, особливо протягом останніх років, коли відбулись кардинальні зміни у політичному та суспільному житті країни, змінились погляди і на проблему протидії корупції. Завдання боротьби з корупцією розглядаються нині як загальнодержавні та пріоритетні. Цей процес відбувається в умовах свободи засобів масової інформації та активізації громадянської позиції українців. Таким чином, знаючи шляхи і методи боротьби, маючи велике бажання захистити спокій, власність, гідність громадян нашої країни, діючи в рамках закону, держава зможе плідно і ефективно розбудовувати правове суспільство нашої держави. For Ukraine, the problem of combating corruption continues to be one of the most urgent. Objective factors of its development indicate that corruption poses a significant danger to the life of society, and today the scale of its spread poses a threat to national security. Therefore, at the current stage of development, especially during the last years, when cardinal changes have taken place in the political and social life of the country, views on the problem of combating corruption have also changed. The task of combating corruption is currently considered as a national and priority task. This process takes place in conditions of freedom of the mass media and activation of the civic position of Ukrainians. Thus, knowing the ways and methods of struggle, having a great desire to protect the peace, property, and dignity of the citizens of our country, acting within the framework of the law, the state will be able to fruitfully and effectively build the legal society of our state.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ярошенко, В. ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ. «Запобігання корупції в Україні» (2016; Одесса). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 27 травня 2016 року. – Одесса: ОДУВС, Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу, 2016. – 176 с. С.168-171.