Професійна етика співробітників органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОЮІ НУВС
Анотація
Викладання даного курсу передбачено в Одеському юридичному інституті НУВС на факультеті №3 з підготовки слідчих. Програма курсу розрахована на вивчення і засвоєння курсантами ключових тем курсу. Лекції передбачені по найбільш важливим і складним темам. Календарно-тематичним планом також передбачаються семінарські заняття. Разом з тим головну увагу курсанти мають зосередити на самостійній роботі по вивченню і засвоєнню матеріалу курсу, ознайомитись з головною і додатковою літературою. Teaching of this course is provided at the Odessa Law Institute of NUVS at the faculty №3 for the training of investigators. The course program is designed for students to study and master the key topics of the course. Lectures are provided on the most important and complex topics. The calendar-thematic plan also includes seminars. At the same time, the cadets should focus on independent work on the study and mastering of the course material, get acquainted with the main and additional literature.
Опис
Ключові слова
професійна культура, співробітники органів внутрішніх справ, культура виховання, курсанти, принципи загальнолюдської моралі, professional culture, law enforcement officers, culture of education, cadets, principles of universal morality
Бібліографічний опис
Шмаленко Ю.І. Професійна етика співробітників органів внутрішніх справ. Методичні матеріали для самостійної підготовки. – Одеса, 2003. – 45 с.