Кримінальне право України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Цей посібник призначений для сприяння вивчення курсу дисципліни, закріплення знань стосовно основних положень, понять даного курсу, для контролю знань курсантів, студентів та слухачів з усіх тем курсу, опрацювання питань, які розглядаються на лекції та підготовку до семінарських занять, згідно визначених питань. Також пропоноване видання може розглядатись як матеріал при безпосередній підготовці курсанта, студента чи слухача до здачі державного або випускного іспиту з кримінального права України. Конспект лекцій в жодному разі не може дати всеосяжних і глибоких знань, тому, готуючись до іспиту, не слід обмежуватися тільки його вивченням. Конспект лекцій включає список основної рекомендованої літератури, нормативний матеріал, перелік контрольних питань, що виносяться на розгляд. Вивчення кримінального права України припускає не тільки глибоке вивчення чинного кримінального законодавства, засвоєння теоретичних положень цієї науки, але й набуття практичних навичок користування чинним кримінальним законодавством, іншими нормативними актами, постановами Пленуму Верховного Суду України під час вирішення конкретних кримінальних чи інших життєвих ситуацій, які мають правове значення. This manual is designed to facilitate the study of the course, consolidate knowledge of the basic principles, concepts of the course, to control the knowledge of cadets, students and trainees on all topics of the course, elaboration of issues addressed in lectures and preparation for seminars. Also, the proposed publication can be considered as material in the direct preparation of a cadet, student or trainee to pass the state or final exam in criminal law of Ukraine. The syllabus of lectures in any case can not give a comprehensive and in-depth knowledge, so when preparing for the exam, you should not be limited to its study. The syllabus of lectures includes a list of basic recommended literature, normative material, a list of control questions submitted for consideration. The study of criminal law in Ukraine involves not only in-depth study current criminal legislation, mastering the theoretical provisions of this science, but also the acquisition of practical skills in using current criminal law, other regulations, resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine in resolving specific criminal or other life situations that have legal significance.
Опис
Ключові слова
злочини, кримінальна відповідальність, склад, об'єкт, види покарання, примусові заходи, судимість, crimes, criminal liability, composition, object, types of punishment, coercive measures, criminal record
Бібліографічний опис
Плужнік О.І. Кримінальне право України. Загальна частина. (Конспект лекцій). Навчальний посібник. – Одеса: ОДУВС, 2011.- с. 112.