АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА В СТАРОДАВНІЙ ІСТОРІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки, основною метою державної політики в галузі протидії корупції повинно бути створення ефективної системи запобігання і протидії корупції, виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків, викриття корупційних діянь, обов’язкової відповідальності винних. Успішна протидія корупції можлива за умови наявності належного антикорупційного законодавства, ефективного його застосування відповідними органами державної влади та координованості, поінформованості громадськості про здійснення заходів із запобігання та протидії корупції, взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, підтримки антикорупційних заходів громадянським суспільством. Тому ефективність реалізації заходів щодо запобігання корупційній злочинності не може бути досягнуто шляхом поодиноких і несистемних дій на різних рівнях, а потребує довгострокових соціально-економічних, політичних та правових перетворень. Ця діяльність має ґрунтуватися на поєднанні низки запобіжних і репресивних заходів. According to the author, the main goal of the state policy in the field of anti-corruption should be the creation of an effective system for preventing and combating corruption, identifying and overcoming its social prerequisites and consequences, exposing corrupt acts, and holding the guilty accountable. Successful countering of corruption is possible if there is appropriate anti-corruption legislation, its effective application by relevant state authorities and coordination, public awareness of the implementation of measures to prevent and combat corruption, interaction of civil society institutions with state authorities in the field of formation and implementation of state anti-corruption policy, support anti-corruption measures by civil society. Therefore, the effectiveness of the implementation of measures to prevent corruption crimes cannot be achieved through isolated and non-systematic actions at different levels, but requires long-term socio-economic, political and legal transformations. This activity should be based on a combination of preventive and repressive measures.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Медведєва В.М., Сірко В.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА В СТАРОДАВНІЙ ІСТОРІЇ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 110-113.