ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Стаття присвячена дослідженню законодавчої регламентації громадського контролю за виконанням кримінальних покарань. Підтверджується теза про те, що громадський контроль за виконанням кримінальних покарань дає можливість засудженим розраховувати на додатковий захист та контроль за дотриманням їхніх прав, свобод та законних інтересів, розраховувати на соціальну допомогу після відбуття покарання, розширення можливостей для контактів та підтримки і заохочення громади до позитивного внеску в їх соціальну реінтеграцію. У статті проводиться порівняльний аналіз положень кримінально-виконавчого кодексу та Постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах», як правових підстав здійснення громадського контролю за виконанням кримінальних покарань. У вищевказаних нормативно-правових актах серед іншого закріплюються підстави здійснення громадського контролю за виконанням кримінальних покарань, суб’єкти, уповноважені здійснювати громадський контроль за виконанням кримінальних покарань, завдання, що стоять перед суб’єктами здійснення громадського контролю за виконанням кримінальних покарань. На підставі проведеного порівняльного дослідження автор наводить пропозиції щодо удосконалення частини 2 статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України «Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань». А саме, доповнення положеннями щодо здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів осіб, звільнених від відбування покарання, організації виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання та надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, а також закріплення можливості здійснення громадського контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів засуджених до будь-якого виду покарання, а не тільки покарань, які відбуваються у виправних колоніях, арештних домах, виправних центрах та слідчих ізоляторах. The article provides a comparative analysis of the provisions of the Penal Code and the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 01.04.2004 No. 429 “On Approval of the Regulations on Supervisory Commissions and Boards of Trustees at Special Educational Institutions”, as legal grounds for exercising public control over the execution of criminal penalties. The above regulatory legal acts, among other things, establish the grounds for exercising public control over the execution of criminal penalties, the entities authorized to exercise public control over the execution of criminal penalties, the tasks facing the subjects of public control over the execution of criminal penalties. On the basis of a comparative study, the author makes proposals for improving Part 2 of Article 25 of the Penal Code of Ukraine “Public participation in the correction and resocialization of convicts. Public control over the observance of the rights of convicts in the execution of criminal sentences. Namely, the addition of provisions on the implementation of public control over the observance of the rights, fundamental freedoms and legitimate interests of persons released from serving a sentence, the organization of educational work with persons released on parole from serving a sentence, and public control over their behavior during the unserved part of the sentence and assistance in social adaptation to persons released from serving a sentence, as well as securing the possibility of exercising public control over the observance of the rights, freedoms and legitimate interests of those sentenced to any type of punishment, and not just punishments taking place in correctional colonies, arrest houses, correctional centers and pre-trial detention centers.
Опис
Ключові слова
засуджені, кримінальні покарання, громадський контроль, convicts, criminal penalties, public control.
Бібліографічний опис
Резніченко Г.С. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 10. С. 580-582.