ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-08-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ: Національна академія внутрішніх справ
Анотація
З позиції обмежень у проведенні зібрань, що стосуються як національної безпеки, так і громадського порядку, можна також розглядати положення закону «Про правовий режим надзвичайного стану», що передбачає можливість заборони проведення масових заходів, а також закону «Про правовий режим воєнного стану», що визначає можливість забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів. Відповідно до статті 64 Конституції свобода мирних зібрань не належить до переліку свобод, які не можуть бути обмежені у період надзвичайного або воєнного стану. Тому єдиний випадок, коли обмеження права на мирні зібрання без рішення суду може бути законним – у разі введення воєнного або надзвичайного стану. При встановленні обмежень на проведення масових заходів у зв’язку із коронавірусною епідемією в Україні надзвичайного стану введено не було, тому право на зібрання не було і не могло бути обмежене. Однак п. 3 Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» встановлює, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, в тому числі і право на свободу зібрань. From the point of view of restrictions on gatherings related to both national security and public order, it is also possible to consider the provisions of the law "On the legal regime of the state of emergency", which provides for the possibility of banning mass events, as well as the law "On the legal regime of martial law". which determines the possibility of prohibiting the holding of peaceful meetings, rallies, marches and demonstrations, and other mass events. According to Article 64 of the Constitution, the freedom of peaceful assembly does not belong to the list of freedoms that cannot be restricted during a state of emergency or martial law. Therefore, the only case in which the restriction of the right to peaceful assembly without a court decision can be legal is in the case of the introduction of a state of war or emergency. When restrictions on mass events were established in connection with the coronavirus epidemic in Ukraine, a state of emergency was not introduced, therefore the right to assembly was not and could not be limited. However, Clause 3 of the Decree of the President of Ukraine No. 64/2022 "On the introduction of martial law in Ukraine" establishes that in connection with the introduction of martial law in Ukraine, constitutional rights and freedoms of a person may be temporarily limited for the period of the legal regime of martial law and citizen, including the right to freedom of assembly.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Цюпка Д. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. Регулювання приватно-правових відносин в умовах воєнного стану в Україні [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 29 верес. 2022 р.) / [редкол.: С.Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, В. П. Мироненко та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. – 204 с. С. 200-203.