Методичні рекомендації щодо проведення комплексного екзамену з атестації здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін «Адміністративна діяльність Національної поліції України», «Адміністративне право», «Адміністративний процес»

Анотація
Методичні рекомендації є конспективним викладом програмипроведення комплексного екзамену з атестації здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін «Адміністративна діяльність Національної поліції України», «Адміністративне право», «Адміністративний процес»». Матеріал згруповано за розділами, визначеними програмамипроведення комплексного екзамену. Метою практично-орієнтованого державного екзамену з навчальних дисциплін «Адміністративна діяльність Національної поліції України», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», є комплексна перевірка знань здобувачів вищої освіти, передбачених навчальним планом, а також перевірка їх готовності здійснювати у «реальних» умовах майбутньої професіональної діяльності. Практично-орієнтованим державним екзаменом оцінюється якість вирішення типових задач діяльності фахівця в умовах, що наближені до професійної діяльності. Практична підготовка здобувачів вищої освіти є однією з основних компонентів забезпечення якості вищої освіти і як результат, професійних показників їх практичної діяльності. The methodical recommendations are a summary of the program of conducting a comprehensive examination for the certification of higher education students in the disciplines "Administrative activity of the National Police of Ukraine", "Administrative law", "Administrative process". The material is grouped according to the sections defined by the programs of the complex examination. The purpose of the practice-oriented state exam in the disciplines "Administrative Activity of the National Police of Ukraine", "Administrative Law", "Administrative Process" is a comprehensive test of knowledge of higher education students provided by the curriculum, as well as testing their readiness to "real" conditions future professional activity. The quality-oriented state exam assesses the quality of solving typical tasks of a specialist in conditions that are close to professional activity. Practical training of higher education seekers is one of the main components of quality assurance in higher education and, as a result, professional indicators of their practical activity.
Опис
Ключові слова
навчальні дисципліни, державний екзамен, практично-орієнтовна підготовка, здобувачі вищої освіти, знання, вміння, навики., academic disciplines, state exam, practical and indicative training, applicants for higher education, knowledge, skills, abilities.
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації щодо проведення комплексного екзамену з атестації здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін «Адміністративна діяльність Національної поліції України», «Адміністративне право», «Адміністративний процес»: метод. рекоменд. / укладачі: М.В. Корнієнко, А.В. Денисова, В.С. Сірко.Одеса: ОДУВС, 2021., 84 с.