ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ЩОДО ДІТЕЙ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ
Анотація
Автори зазначають, що сучасний передовий міжнародний досвід запобігання насильницькій злочинності щодо дітей має враховуватись органами кримінальної юстиції України під час розробки й практичної реалізації стратегій протидії такої злочинності в нашій державі. Розслідування насильницьких злочинів проти дітей є одним з найбільш складних, але важливих обов’язків правоохоронних органів. Аналіз зарубіжного досвіду у цій сфері виявляє проблеми, з якими стикаються зарубіжні правоохоронці, та окремі заходи, які можна запровадити у національну правову систему. Відмітимо, що на сьогодні Україна остаточно визначилася з напрямом свого розвитку, яким обрано долучення до європейської правової спільноти. Для входження в європейський простір необхідно не тільки досягти відповідних економічних показників, а й забезпечити дотримання цінностей, що визнані пріоритетними та основоположними, – узгодити національне законодавство з міжнародними стандартами. The authors note that modern international best practice in preventing violent crime against children should be taken into account by the criminal justice authorities of Ukraine during the development and practical implementation of strategies to combat such crime in our country. Investigating violent crimes against children is one of the most difficult but important responsibilities of law enforcement agencies. The analysis of foreign experience in this area reveals the problems faced by foreign law enforcement officers and certain measures that can be introduced into the national legal system. It should be noted that today Ukraine has finally decided on the direction of its development, choosing to join the European legal community. In order to enter the European space, it is necessary not only to achieve the relevant economic indicators, but also to ensure compliance with the values ​​recognized as priority and fundamental - to harmonize national legislation with international standards.
Опис
Ключові слова
імплементація, міжнародний досвід, розслідування насильницьких злочинів щодо дітей, запозичення досвіду, кримінальна юстиція України, implementation, international experience, investigation of violent crimes against children, borrowing experience, criminal justice of Ukraine
Бібліографічний опис
Долженков О.Ф., Корнієнко М.В. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ЩОДО ДІТЕЙ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4 листоп. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021.С. 93 - 98.