ШПИГУНСТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Для вдосконалення визначення шпигунства у кримінальному праві України, адаптації його до умов сьогодення, уніфікації та оптимізації процесу кваліфікації цього злочину автором вважається за доцільне удосконалити ст. 114 КК України. Вважаємо, що варто, на прикладі Польщі, замінити поняття державна таємниця більш широке поняття таємна інформація, а також, з огляду на світову глобалізацію, виникнення великих міжнародних формацій, інтереси яких у переважній більшості не збігаються з інтересами окремої держави, вважається за доцільне розширити перелік адресатів отримання інформації додавши до них міжнародні організації та їх представників. In order to improve the definition of espionage in the criminal law of Ukraine, adapt it to today's conditions, unify and optimize the process of qualifying this crime, the author considers it expedient to improve Art. 114 of the Criminal Code of Ukraine. We believe that it is worthwhile, using the example of Poland, to replace the concept of state secret with the broader concept of secret information, and also, in view of world globalization, the emergence of large international formations, the interests of which in the vast majority do not coincide with the interests of an individual state, it is considered expedient to expand the list recipients of information by adding international organizations and their representatives to them.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шуматова С.С. ШПИГУНСТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 257 с. С. 139-143.