Сучасні підходи до складання комплексу завдань криміналістичної експертизи почеркових об'єктів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Предметом обговорень статті є почерк суб’єктів, долучених до доказового процесу встановлення еле-ментів юридичної події під час юридичних проваджень. Пропонуються підходи щодо підвищення креативного потенціалу спеціальних знань у сфері мовознавства шляхом комплексного застосування коректних сучасних методик лінії криміналістичного почеркознавства і графології; надані кореляційні характеристики почерку й особистісних рис суб’єкта в експертних криміна-лістичних методиках; визначені питання напрямків подальшого розвитку мовознавчої криміналістичної науки у форматі новітньої наукової парадигми. Предметом обсуждений является почерк субъектов, вовлеченных в доказательственный процесс в юридических производствах. Предлагаются подходы в части повышения креативного потенциала специальных знаний в сфере речеведения путем комплексного применения корректных современных методик линии криминалистического почерковедения и графологии; предложены также корреляционные характеристики почерка и личностных черт субъекта в экспертных криминалистических методиках; обозначены вопросы перспективного развития речеведения в рамках криминалистики на уровне современной научной парадигмы. The subject of discussion is writing articles entities attached to the evidence establishing the elements of the legal process in the event of legal proceedings. Approaches to improve the creative potential of specialized knowledge in the field of linguistics through the integrated application of modern techniques correct line forensic handwriting and graphology; provided correlation characteristics of handwriting and personality traits subject to expert forensic techniques; issues identified areas for further development of linguistic forensic science in the form of modern scientific paradigm.
Опис
Ключові слова
письмо, почеркові ознаки, графологічний комплекс ознак, психомоторні функції., письмо, признаки почерка, графологический комплекс признаков, психомоторные функции., letter, signs of hand writing, graphology complex of signs, psychomotor functions.
Бібліографічний опис
Калаянова О.Д. Сучасні підходи до складання комплексу завдань криміналістичної експертизи почеркових об'єктів / О.Д. Калаянова // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 3. - С. 194 - 197.