Правоохоронна діяльність в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті вказується на необхідність зміни парадигми дослідження правоохоронної діяльності. Ефективна правоохоронна діяльність призводить до реалізації суб’єктами правовідносин своїх прав та виконання ними обов’язків, що дозволяє перенести увагу, досліджуючи цю сферу діяльності, не на охоронні правовідносини, а на регулятивні. Це спричиняє потребу розглядати правоохорону як діяльність щодо профілактики правопорушень, діяльність з охорони громадського порядку. Одним з основних напрямів діяльності держави, особливо сучасної, є правоохоронний. Для його ефективної реалізації створюються спеціальні органи – правоохоронні. Правоохоронна діяльність, що здійснюється такими інституціями виконує, в свою чергу, цілу низку функцій, серед яких особливе місце займає такий напрям як охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки. Визначна роль у здійсненні цього напряму діяльності держави належить міліції. Відтак, втілення конституційного положення про відповідальність держави перед людиною за свою діяльність і закріплення як головного її обов'язку утвердження і забезпечення прав і свобод людини в значній мірі залежить від ефективної діяльності міліції, зокрема в сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки. Ефективна правоохоронна діяльність призводить до належної реалізації суб’єктами правовідносин своїх прав та виконання ними обов’язків, відтак мова йде про регулятивні правовідносини, а не охоронні. Однією з ознак правоохоронної діяльності є те, що вона реалізується на підставі та відповідно до закону і, переважно, у відповідній процесуальній формі, важливим є саме адміністративно-правове регулювання правоохоронних процедур. Хоча на перший погляд це здається не зовсім правильним, адже є кримінально-процесуальні відносини, в межах яких реалізується значна частина повноважень суб’єктів правоохоронної діяльності. Однак, в демократичній, соціальній, правовій державі на перше місце має стати не каральна функція, а превентивна. Потрібно підкреслити, що перевага має надаватися адміністративно-правовим засобам правового регулювання. Зауважимо, що тривалий час науковці розглядали і вказували на необхідність переосмислення кримінально-правової парадигми, зокрема у сфері покарання. Нова парадигма повинна мати гуманістичний характер і передбачати інші, ніж позбавлення волі, покарання, в тому числі частина діянь має бути декриміналізована і, переважно, набуває характеру адміністративного проступку. В статье акцентируется внимание на необходимости изменения парадигмы исследования правоохранительной деятельности. Эффективная правоохранительная деятельность приводит к реализации субъектами правоотношений своих прав и выполнения ими обязанностей, позволяет перенести внимание, исследуя эту сферу деятельности, не на охранительные правоотношения, а на регулятивные. Это вызывает необходимость рассматривать правоохранительную деятельность как деятельность по профилактике правонарушений, деятельность по охране общественного порядка. Одним из основных направлений деятельности государства, особенно современного, правоохранителя. Для его эффективной реализации создаются специальные органы – правоохранительные. Правоохранительная деятельность, которая осуществляется такими институциями выполняет, в свою очередь, целый ряд функций, среди которых особенное место занимает такое направление как охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Выдающаяся роль в осуществлении этого направления деятельности государства принадлежит милиции. Следовательно, воплощение конституционного положения об ответственности государства перед человеком за свою деятельность и закрепление как главного ее обязанность по утверждению и обеспечению прав и свобод человека в значительной степени зависит от эффективной деятельности милиции, в частности в сфере охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Эффективная правоохранительная деятельность приводит к надлежащей реализации субъектами правоотношений своих прав и выполнения ими обязанностей, следовательно речь идет о регулятивных правоотношениях, а не охранительных. Одним из признаков правоохранительной деятельности есть то, что она реализуется на основании и в соответствии с законом и, преимущественно, в соответствующей процессуальной форме, важной является сама административно-правовая регуляция правоохранительных процедур. Хотя на первый взгляд это кажется не совсем правильным, ведь есть криминально-процессуальные отношения, в пределах которых реализуется значительная часть полномочий субъектов правоохранительной деятельности. Однако, в демократическом, социальном, правовом государстве на первое место должен стать не карательная функция, а превентивная. Нужно подчеркнуть, что преимущество должно предоставляться административно-правовым средствам правовой регуляции. Заметим, что длительное время научные работники рассматривали и указывали на необходимость переосмысления криминально-правовой парадигмы, в частности в сфере наказания. Новая парадигма должна иметь гуманистический характер и предусматривать другие, чем лишение свободы, наказания, в том числе часть деяний должна быть декриминализована и, преимущественно, приобретает характер административного проступка. The article deals with the necessity of law enforcement activities study paradigm change. An efficient law enforcement activities result in realization by jural relationships entities of their rights and exercise of their duties, that helps to shift attention, while studying this field of activities, not to protective relationships, but to regulatory ones. In its turn, it raises urgency to regard law enforcement as an activity directed at offences preventive activities, and public order preservation activities. One of basic directions of activity of the state, especially modern, law-enforcement. For his effective realization the special organs are created – law-enforcement. Law-enforcement activity, which is carried out such instituciyami executes, in same queue, a number of functions among which the special place is occupied by such direction as public law enforcement providing of public safety. A prominent role in realization of this direction of activity of the state belongs to the militia. Consequently, embodiment of constitutional position about responsibility of the state before a man for the activity and fixing as main it be under an obligation assertion and providing of rights and freedoms of man largely depends on effective activity of militia, in particular in the sphere of public law enforcement providing of public safety. Effective law-enforcement activity results in the proper realization the subjects of legal relationships of the rights and implementation by them duties, consequently the question is about to regulate legal relationships, but not protective. One of signs of law-enforcement activity there is that it will be realized on foundation and in accordance with a law and, mainly, in the proper judicial form, important is the administratively administrative legal of law- enforcement procedures. Although on the face of it it seems not quite correct, in fact there are criminally process relations which considerable part of plenary powers of subjects of law- enforcement activity will be realized within the limits of. However, in the democratic, social, legal state into first place must become not punitive function, but preventive. It is needed to underline that advantage must get administrative legal facilities of the legal adjusting. Will notice that long time research workers examined and specified on the necessity of changed mind of criminally process paradigm, in particular in the field of punishment. A new paradigm must have humanism character and foresee other, than imprisonment, punishment, in a that number part of acts must be not kriminalizirovanyy and, mainly, gains character administrative misconduct.
Опис
Ключові слова
правоохоронна діяльність, правоохоронні органи, адміністративно- правовий аспект, забезпечення прав і свобод., правоохранительная деятельность, правоохранительные органы, административно-правовой аспект, обеспечение прав и свобод., law enforcement activities, law enforcement agencies, administrative and law aspect, rights and freedoms provision.
Бібліографічний опис
Корнієнко М.В. Правоохоронна діяльність в Україні / М.В. Корнієнко // Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол. : О.Г. Предместніков та ін. - Одеса: ОДУВС, 2016. - Вип. 2 (2). - С. 66 - 74.