Міфологічний аспект влади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження спрямоване на виявлення міфологічного аспекту влади як на рівні держави, так і на рівні соціальних груп та міжособистісних відносин. Для досягнення мети були застосовані наступні методи: аналіз – на етапі вивчення різноманітних підходів дослідження феномену міфу; порівняльно- історичний – для реконструкції еволюції явища міфологізації влади; узагальнення – для встановлення спільних рис міфів про правителя держави та лідера у соціальній групі. Проілюстровано явище міфологізації статусу, особи та місії правителя в сучасному світі. Виявлено спадкоємний зв'язок між архаїчними жерцями, астрологами та провісниками і сучасними політичними аналітиками, іміджмейкерами та представниками преси, які професійно займаються продукуванням та розповсюдженням політичних міфів. Явище міфологізації влади на рівні спільнот та міжособистісних стосунків показано на прикладах лідерів релігійних сект, а також міфів, що стосуються володарювання чоловіка над жінкою. The study aims to identify the mythological aspect of power both at the state level and at the level of social groups and interpersonal relations. To achieve this goal, the following methods were used: analysis – at the stage of researching various approaches to the study of the phenomenon of myth; comparative-historical – for the reconstruction of the evolution of the phenomenon of mythologizing power; generalization – to establish common features of myths about the ruler of the state and the leader in the social group. The phenomenons of mythologizing the status, personality, and mission of the ruler in the modern world are illustrated. The article represents a hereditary connection between archaic priests, astrologers, and fortune-tellers and modern political analysts, image-makers, and members of the press who are professionally engaged in the production and dissemination of political myths. The examples of religious sects leaders and myths concerning the domination of men over women explain mythological features of power at the level of communities and interpersonal relations.
Опис
Ключові слова
міф, соціальний міф, політичний міф, влада, масова свідомість., myth, social myth, political myth, power, mass consciousness.
Бібліографічний опис
Нівня Г. О. Міфологічний аспект влади // Гілея. – 2020. 5 (156). Філософські науки. – с. 237-240.